Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) nr. 750/2010 av 7. juli 2010 om endring av vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i eller på visse produkter...

Commission Regulation (EU) No 750/2010 of 7 July 2010 amending Annexes II and III to Regulation No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 21. august 2010 og trådte i kraft 22. august 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, biksafen, ametoctradin, mankozeb, dimetomorf, fludioksinil, fipronil, imazalil, pirimikarb, proheksadion, prosulfokarb, pyraklostrobin, tebukonazol, tiakloporid, triclopyr og valifenalat.

For de fleste av stoffene er det søknader om endret bruk som er årsaken til endringene. For to av dem er det søkt om importtoleranser da godkjent bruk i eksportlandene fører til overskridelser av gjeldende grenseverdier i EU. For imazalil, er det søkt om å få hevet deteksjonsgrensa.  

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift nr. 1117 av 18. august 2009 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene i forhold til risiko for forbrukerne og der det er relevant, for dyr. Konklusjonen er at verken lang tids eksponering via alle næringsmidler som inneholder disse stoffene eller kort tids eksponering via inntak av store mengder av de aktuelle produktene, fører til fare for at ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose) overskrides. Endringene medfører derfor ikke noen fare for forbrukernes sikkerhet. Økningen av disse grenseverdiene har ingen betydning for innholdet av eventuelle rester i fiskefôr.

Ni av stoffene er godkjent til bruk i Norge, men grenseverdiene blir endret bare for to kulturer som er godkjente bruksområde for disse stoffene. Da grenseverdiene økes, vil norske dyrkere fortsatt kunne bruke plantevernmidler som inneholder disse stoffene i henhold til gjeldende godkjente norske bruksbetingelser.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 765/2010
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32010R0750

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2010
Frist returnering standardskjema: 08.10.2010
Dato returnert standardskjema: 24.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.09.2010
Høringsfrist: 20.12.2010
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen