Vet-KSP i visse EU-stater

Kommisjonsvedtak 2010/354/EU av 25. juni 2010 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin...

Commission Decision 2010/354/EU of 25 June 2010 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in feral pigs...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.09.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 10. september 2010 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører tilleggsbestemmelser til kommisjonsvedtak 2008/855/EF og presiserer hvilke bekjempelsestiltak som skal gjelde for villsvin og kjøtt fra villsvin for å hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Vedtak 2008/855/EF omfatter villsvin men de opprinnelige tiltakene har først og fremst vært rettet mot oppdrettet svin og kjøtt og kjøttprodukter fra disse.   

Kommisjonen har registrert at den epidemiologiske situasjonen i forbindelse med klassisk svinepest i de enkelte medlemsstatene, eller innenfor en stats områder, kan være forskjellig. Vedtak 2008/855/EF opprettet derfor tre områdelister basert på denne ulikheten, slik at det er mulig å ha noe mindre rigide bestemmelser i områder hvor kontrollen med sykdommen synes å være svært god - i motsetning til andre områder, hvor situasjonen er mer uoversiktlig. De tre listene utgjør til sammen vedlegget til rettsakten.

Kommisjonsvedtak 2010/354/EU innfører forbud mot utførsel av levende villsvin fra områdene listet i vedlegget, samt av ferskt kjøtt, tilberedt kjøtt og kjøttprodukter av villsvin fra disse områdene. Vedtaket innfører samtidig unntak slik at kjøtt og kjøttprodukter som stammer fra områdene oppført i vedlegget del I og II på visse vilkår likevel kan utføres til andre medlemsstater.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av villsvin og kjøtt av villsvin til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden. Imidlertid vil en unnlatelse av å gjennomføre vedtaket medføre økt risiko for spredning av klassisk svinepest til Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/354/EF
Celexnr.: 32010D0354

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 10.09.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen