Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 361/2011 av 13. april 2011 om godkjenning av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fôrtilsetningsstoff for slaktekylling (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og som endrer forord...

Commission Implementing Regulation (EU) No 361/2011 of 13 April 2011 concerning the authorisation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o) and amen...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoffregelverket som tilsetningsstoff i fôr til kalver inntil seks måneders alder, slaktekylling, slaktegris, avlspurker, smågris, hund og katt. Godkjenningene omhandlet eksisterende produkter da det "nye" tilsetningsstoff-regelverket, forordning (EF) nr. 1831/2003, trådte i kraft, og produktene skal derfor søkes regodkjent. Dette mikroorganismepreparatet er nå søkt regodkjent som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr til slaktekylling på 3x108 KDE (kolonidannende enheter)/kg fôr. 

Enterococcus faecium NCIMB 10415 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1705. Godkjenningen som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr har varighet til 4. mai 2021. Preparatet kan benyttes i fôr som inneholder visse koksidiostaika; decoquinat, monensin natrium, robenidine hydroklorid, diclazuril og semduramycin. Av disse er bare monensin natrium godkjent i Norge. Siden preparatet er godkjent tidligere, er det gitt en overgangsordning, slik at eksisterende lagerbeholdning, som mer merket etter det "gamle" fôrtilsetnigsstoffregelverket, kan brukes opp.

Regodkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Siden preparatet har vært i bruk i mange år, er fôrindustrien også kjent med det. De får imidlertid anledning til å bruke dette preparatet i fôrblandinger som er tilsatt koksidiostatiukmet monensin natrium. Hvorvidt preparatet tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Det er nå regodkjent og kan brukes som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr i 10 nye år.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finne rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 361/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0361

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2011
Frist returnering standardskjema: 03.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen