Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av maduramicin ammonimum alfa som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Alpharma (Belgium) BVBA) og som endrer forordning (EF) nr. 2430/1999...

Commission Implementing Regulation (EU) No 388/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of maduramicin ammonium alpha as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et koksidiostaikum til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoff-regelverket, og som eksisterende produkt da forordning (EF) nr. 1831/2003, det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket, trådt i kraft, skal det søkes regodjent. Preparatet har vært godkjent fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og kalkun, mens regodkjennignssøknaden bare omfatter bruk i slaktekyllingfôr.

Maduramicin ammonium alfa er klassifisert i kategorien Koksidiostaika og histomonostatika, den funksjonelle gruppen Koksidiostatika og har identifikasjonsnr. 5 1 770. Søknaden er vurdert av European Food safety Authority, EFSA, og de finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Preparatet har ønsket effekt ved å forebygge mot koksidiose hos slaktekylling. Krav til renhet er et innhold av maduramicin ammonium beta under eller lik 1%. Preparatet har handelsnavn Cygro 10 G.

Maduramicin ammonium alfa skal blandes inn i fôret i form av en premiks, og det er ikke tillatt brukt i fôr samtidig med andre koksidiostatika. Det er satt grenseverdier for minste og største tillatte innhold av preparatet i fôrvarer til slaktekylling på hhv 5 og 6 mg/kg fullfôr. I bruksanvisningen for fôrvarer skal det angis at preparatet er farlig for dyr av hestefamilien. Det inneholder ionofore forbindelser og bruk sammen med visse medisiner (tiamulin) vil være skadelig. Det kreves at det ved håndtering av det rene preparatet skal benyttes sikkerhetsutstyr som hansker, støvmaske og vernebriller.

Tilbakeholdelsestida for preparatet er 3 dager før slakting. Det er videre fastsatt følgende grenseverdier for høyeste tillatte innhold av preparatet i næringsmidler (MRL-verdier): 150 µg maduramicin ammonium alfa/kg fersk lever, skinn og fett, 100 µg/kg fersk nyre og 30µg/ kg fersk muskel (kjøtt). Godkjenningen har varighet til 10. mai 2021. Den krever at Alpharma (Belgium) skal planlegge og gjennomføre et overvåkingsprogram for å kontrollere eventuell resistens for Emeria spp. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Fôrindustrien er også kjent med preparatet fra før, nå er godkjenningen forlenget med 10 år og er ellers uten endringer. Godkjenningen får derfor ingen konsekvkenser ut over at preparatet kan benyttes i 10 år til på samme betingelser som før.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Maduramicin ammonium alfa er blant de koksidiostatika som er godkjent i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 388/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0388

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 19.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker