Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin og alfa-amylase som fôrtilsetningsstoff til verpehøner (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition) ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 389/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin and alpha-amylase as a feed additive for laying hens (holder of the authorisation Danisco Animal Nutrition)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et enzympreparat. Preparatet består av tre enzymer produsert ved hjelp av tre ulike mikroorganismer, som alle er gennmodifiserte. Endo-1,4-betaxylanasen er produsert av Tricoderma reesei ATCC PTA 5588, subtilisin er produsert av Bacillus subtilis ATCC 2107 og alfa-amylasen av Bacillus amyloliqefaciens ATCC 3978. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, ender og slaktekalkun i 10 år ved forordning (EF) nr. 1087/2009. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a10.

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Preparatet har potensiale til å forbedre eggproduksjonen hos hønene. Det er satt grense for minste tillatte aktivitet for de ulike enzymene i preparatet, og den er for endo-1,4-beta-xylanase på 300 U/kg fullfôr, for subtilisin 4 000 U/kg og for alfa-amylase på 400 U/kg, der U er måleenhet for enzymaktivitet. Preparatet anbefales brukt i fôr som inneholder mer enn 40 % mais. Det anbefales å benytte sikkerhetsutstyr som støvmaske, vernebriller og hansker ved håndtering av det rene preparatet.

Godkjenningen har varighet til 10. mai 2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddlekjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.¨

Fôrindustrien får et nytt enzympreparat til bruk i verpehønefôr, og siden det også har andre bruksområder, kan det være kostnads- og lagerplassbesparende å ta i bruk slike preparater. Enzympreparatet anbefales brukt i verpehønefôr med innhold av mais på over 40 %. Å bruke mais i så store mengder og dermed å bruke dette preparatet er ikke så aktuelt i Norge.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økomomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 389/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 19.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker