Endring av forordning 1251/2008

Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2011 av 11. april 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 om omsetningskrav for forsendelser av stillehavsøsters ment for medlemsland eller deler av disse, som har nasjonale tiltak mot Ostreid herpes virus 1 mikrovar (OsHV-1 mikrovar) som er godkjent i vedt...

Commission Regulation (EU) No 350/2011 of 11 April 2011 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the placing on the market requirements for consignments of Pacific oysters intended for Member States or parts thereof with national measures regarding ostreid herpes virus 1 ìíar (OsHV-1 ìíar...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer sertifikatene som er gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008 og som skal benyttes ved omsetning og import av akvakulturdyr for utsett.   Siden 2008 har det forekommet en økt dødelighet blant stillehavsøsters i mange områder i Irland, Frankrike og Storbritannia. Dødeligheten er antatt forårsaket av en ny herpesvariant (OsHV-1 μvar). Medlemsland som ønsket å iverksette spesielle krav til omsetning av stillehavsøsters for å beskytte seg mot sykdommen, fikk anledning til dette gjennom Kommisjonsvedtak 2010/221/EU. Områder med godkjente nasjonale tiltak for ovennevnte sykdommer er gitt i vedlegg til dette vedtaket. Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erklært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2011 endrer helsesertifikatene i forordning (EF) nr. 1251/2008 slik at landene og områdene som er erklært frie eller ønsker å bli frie for østerssykdommen skal kunne beskytte seg mot forsendelser av stillehavsøsters fra områder som ikke er det. Norge har valgt å ikke  iverksette noe program for å vise at vi er fri for sykdommen fordi stillehavsøsters er ikke en naturlig art i Norge, og fordi det er ulovlig å omsette stillehavsøsters til Norge fra områder som ikke er fri for sykdommene bonamiose og marteiliose. Norge har fristatus for disse sykdommene. I praksis betyr dette at import av levende stillehavsøsters til Norge ikke forekommer med mindre det er til konsum. Det stilles da strenge regler for omsetningen. Stillehavsøsters står også oppført på miljøvernmyndighetenes svarteliste over arter som ikke ønnskes inn til landet fordi de anses å utgjøre en alvorlig trussel mot arter som er naturlig utbredt i landet.

Merknader

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 13. desember 2009 nr. 1537 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser fordi stillehavsøsters ikke er en naturlig art i Norge og fordi det ikke tas stillehavsøsters inn til landet for utsett. Rettsakten anses derfor å være ukontroversiell.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vært i løpende muntlig dialog med Veterinærinstituttet og de finner dette akseptabelt.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erklært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2011 endrer helsesertifikatene i forordning (EF) nr. 1251/2008 slik at landene og områdene som er erklært frie eller ønsker å bli frie for østerssykdommen skal kunne beskytte seg mot forsendelser av stillehavsøsters fra områder som ikke er det.

Norge har valgt å ikke iverksette noe program for å vise at vi er fri for sykdommen fordi stillehavsøsters er ikke en naturlig art i Norge, og fordi det er ulovlig å omsette stillehavsøsters til Norge fra områder som ikke er fri for sykdommene bonamiose og marteiliose. Norge har fristatus for disse sykdommene. I praksis betyr dette at import av levende stillehavsøsters til Norge ikke forekommer med mindre det er til konsum. Det stilles da strenge regler for omsetningen.

Stillehavsøsters står også oppført på miljøvernmyndighetenes svarteliste over arter som ikke ønnskes inn til landet fordi de anses å utgjøre en alvorlig trussel mot arter som er naturlig utbredt i landet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 350/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0350

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.04.2011
Frist returnering standardskjema: 27.05.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 035/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2011
Høringsfrist: 15.12.2011
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen