ITS-gjennomføringsbeslutning

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (2001/453/EU) av 13. juli 2011 om retningslinjer for medlemsstatenes rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet)...

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 13 July 2011 adopting guidelines for reporting by the Member States under Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Beslutningen ble vedtatt 13. juli 2011 og publisert i Official Journal of the European Union 23. juli 2011.
Når det gjelder selve ITS-direktivet er utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

I ITS-direktivet (2010/40/EU) - artikkel 17 - skisseres det hvordan medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen for å sikre en nødvendig fremdrift i implementeringen av ITS. For Norges del skal rapporteringen skje til ESA, jf. listen over delegering av oppgaver til ESA og EØS-komiteen.

Rapporteringsplikten er i realiteten dekket i selve direktivteksten (artikkel 17), men gjenomføringsbeslutning 2011/453/EU spesifiserer rapporteringsplikten. Den første rapporteringen skal foreligge i august 2011. I løpet av august 2012 skal det utarbeides og oversendes en rapport om nasjonale ITS-tiltak i kommende fem-års periode. Det skal deretter hvert tredje år utarbeides en rapport som viser utviklingen av ITS i de ulike land ("the progress report").


Beslutningen er en utdyping og presisering av bestemmelser i selve ITS-direktivet, som Norge har vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Beslutningen har fem punkter:


1) I artikkel 17 (1), i direktiv 2010/40/EU pålegges medlemsstatene senest den 27. august 2011 å rapportere til Kommisjonen status på nasjonale aktiviteter og prosjekter innen de prioriterte områdene.
2) I artikkel 17 (2), i direktiv 2010/40/EU pålegges medlemsstatene senest den 27. august 2012 å rapportere til Kommisjonen planlagte ITS-tiltak i neste femårs periode.
3) I artikkel 17, (3), i direktiv 2010/40/EU pålegges medlemsstatene, etter den første rapport, hvert tredje år å rapportere om fremskritt på de områder det er henvist til i artikkel 17 (1). 
4) I artikkel 17, (2), i direktiv 2010/40/EU skal det besluttes nærmere retningslinjer for denne rapportering.
5) Beslutningen er i overensstemmelse med holdningen fra Det Europeiske ITS-utvalget, som er nedsatt i henhold til 15 (1), i direktiv 2010/40/EF.

Basert på dette har Kommisjonen besluttet nærmere retningslinjer for rapporteringen. Disse er angitt i vedlegg til beslutningen.

Den første rapporten ("Initial report") skal foreligge i august 2011 og skal være en introduksjon til ITS-området i de ulike land. Videre skal den beskrive aktiviteter og tiltak innen de prioriterte områdene, samt opplyse om kontaktpunkter og relevant kontaktinformasjon.

Den andre rapporten ("Information on national ITS actions") skal redegjøre for planlagte ITS-aktiviteter de neste fem årene, og skal foreligge innen august 2012. Denne rapporten skal minst inneholde en beskrivelse av

  • den nasjonale strategien på ITS-området og hvordan ITS er tenkt implementert.
  • teknisk og legalt rammeverk som er tenkt benyttet for å implementere ITS.
  • implementeringsaktiviteter.
  • nasjonale prioriterte områder der det er planlagte tiltak.

I denne rapporten må det også rapporteres om nåværende og planlagte tiltak og hvilke metoder, ressurser med mer som er tenkt benyttet, samt en redegjørelse om berørte parter, milepæler og hvordan videre implemntering er tenkt fulgt opp.

Den tredje typen rapport ("the progress reports") skal utarbeides hvert tredje år og skal være på samme format som den første rapporten. Disse rapportene skal belyse utvikling og fremgang belyse utviklingen og fremgangen på området.

Merknader

Den første rapporten er i ferd med å bli ferdigstilt og vil bli oversendt Kommisjonen i månedsskiftet august/september 2011. Vegdirektoratet er tidligere gitt i oppdrag å utarbeide en femårs plan innen august 2012 og løpende vurdere behovet for lov- og forskriftsendringer for å sikre implementering av ITS. 

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen er kun en presisering og utdyping av selve direktivet om hva som skal rapporteres. Dette ser ikke ut til å være avvikende fra den forståelse Samferdselsdepartementet tidligere har hatt når det gjelder rapporteringsplikten. Det har derfor ikke blitt innhentet synspunkter fra sakkyndige instanser eller vært gjennomført formell høring.

Vurdering

Beslutningen er i hovedsak en gjentakelse og konkretisering av bestemmelser i ITS-direktivet, der det i artikkel 17 skisseres hvordan medlemsstatene skal rapportere.
Det antas at beslutningen ikke medfører behov for forskriftsendring, men dette må sees i sammenheng med hvordan selve ITS-direktivet vil bli implementert. Dette er på nåværende tidspunkt ikke avklart.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/453/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/40/EU
Celexnr.: 32011D0453

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.08.2011
Frist returnering standardskjema: 27.09.2011
Dato returnert standardskjema: 13.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: