Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 av 5. desember 2011 om godkjenning av Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16773) Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillis plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacil...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av elleve mikroorganismepreparater som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter. Det er ni Lactobacillus-stammer og to Pediococcus-stammer, og ingen av dem er genmodifiserte. Alle er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Mikroorgaminemepreparatene har hvert sitt identifikasjonsnr., og de er tildelt nummer etter det nye nummereringsystemet for fôrtilsetningsstoffer.  F eks. har Lactobacillus buchneri (DSM 16774) nr. 1 k2074 der 1 angir kategori, k gruppe innen kategori og 2074 er preparatets løpenr. De andre er tilsvarende nummerert, men med ulike løpenr. 

Siden denne gruppen fôrtilsetningsstoffer godkjennes uten tilknytning til spesielle firma, og alle har samme opphav og formål, er godkjenningene tatt inn i én rettsakt. Alle preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM12856) og Lactobacillus brevis (DSM 12856) viser seg å ha ønsket effekt ved ensilering av alle grovfôrslag ved å øke syreproduksjonen og dermed stabilisere surfôrkvaliteten. Alle de andre fører også til bedre surfôrkvalitet enn når ensileringsmiddel ikke tilsettes, de senker pH i surfôret og tørrstoffinnholdet bevarer kvaliteten.

Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold for hvert av preparatene når de brukes som eneste ensileringsmiddel, og for alle er den 1x108 KDE/kg ferskt grovfôr. (KDE er kolonidanende enheter). Preparatene er bare utprøvd til ensilering av grovfôr. Det er til dette formålet de er godkjent, selv om det ikke står spesielt i rettsakten. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. desember 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten medfører at et betydelig større antall mikroorganismer er godkjent som ensileringsmidler for grovfôr, og både forhandlere og bønder får flere preparater å velge blant. Å bruke mikrobiologiske ensileringesmidler er ikke særlig utbredt i Norge, da de er forholdsvis arbeidskrevende i bruk. I  økologisk produksjon kan de være aktuelle. Hvorvidt muligheten til å benytte de godkjente mikroorganismene blir tatt i bruk, er det vanskelig å si noe sikkert om.

For Mattilsynets tilsynsaktivitet får ikke rettsakten noen betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er rerpresentert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1263/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1263

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2011
Frist returnering standardskjema: 02.01.2012
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2012
Høringsfrist: 05.03.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker