Merkekrav for vin

Kommisjonsforordning (EU) nr 1266/2010 av 22. desember 2010 om endring av direktiv 2007/68/EF når det gjelder merkekrav for vin...

COMMISSION REGULATION (EU) No 1266/2010 of 22 December 2010 amending Directive 2007/68/EC as regards labelling requirements for wines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22. desember 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder unntak fra vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet) vedrørende plikten til å merke med allergener. Forordning (EU) nr. 1266/2010 forlenger overgangsperioden for unntakene fra plikten til å allergenmerke i direktiv 2007/68/EF, jf direktiv 2005/26/EF, for vin, slik vin er definert i vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007. Dette innebærer at unntakene for å merke allergener relatert til vin gjelder frem til 30. juni 2012. Produkter satt i omsetning eller merket frem til denne dato, kan dessuten selges inntil lagrene er tømt. Dette er en videre forlengelse av den overgangsperioden som ble satt i forordning (EF) nr. 415/2009.  

Forlengelsen av overgangsperioden begrunnes med at det for allergener relatert til vin er oversendt en forespørsel til EFSA om å vurdere det vitenskapelige grunnlaget for disse unntakene, og at virksomhetene i påvente av EFSA's vurdering ikke skal pålegges unødvendige økonomiske byrder relatert til merking.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21.12.1993 nr. 1385 om merking av næringsmidler (merkeforskriften). I vedlegg IV til denne må det gjøres en endring i datoen i en av fotnotene.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Mattilsynet

Rettsaktens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning, og tilsyn kan inngå i Mattilsynets ordinære tilsyn. Overgangsbestemmelsene innebærer imidlertid at produkter som ikke er merket i henhold til regelverket men er merket eller satt i omsetning før utløpet av overgangsperioden, kan selges inntil lagrene er tømt. Det kan i slike tilfeller være krevende for Mattilsynet å klarlegge om produktene oppfyller dette kriteriet.    

Virksomhetene

Tidligere unntak fra plikten til å merke næringsmidler videreføres ved forordning (EU) nr. 1266/2010 for vin. Den innebærer at overgangsperioden forlenges for vin og produkter som ikke er merket i henhold til regelverket etter at overgangsperioden utløper, kan selges inntil lagrene er tømt. Det vil derfor ikke bli en situasjon der varer må trekkes fra markedet og på den måten medføre økonomiske tap.   

Forbrukerne

Rettsakten innebærer ingen nye unntak fra plikten til å allergenmerke. Unntakene har vært gjeldende over lengre tid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgetfant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1266/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1266

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2011
Frist returnering standardskjema: 25.03.2011
Dato returnert standardskjema: 07.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 070/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2011
Høringsfrist: 15.05.2011
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen