NER 300

Kommisjonsbeslutning om etablering av kriterier og virkemidler for å finansiere kommersielle CO2-håndterings- og innovative fornybarprosjekter. New Entrants Reserve 300...

COMMISSION DECISION of 3 November 2010 laying down criteria and measures for the financing of commercial demonstration projects that aim at the environmentally safe capture and geological storage of CO2 as well as demonstration projects of innovative renewable energy technologies ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 3. november 2010. Rettsakten krever ikke lov- eller forskriftsendringer. I Norge vil Enova forestå arbeidet med oppfølgingen av norske fornybarprosjekter innen NER 300, inklusive vurdering av eventuelle søknader. Mulige søknader fra norske CO2-håndteringsprosjekter vil i første omgang bli behandlet av Olje- og energidepartementet.

Sammendrag av innhold

Under EUs kvotesystem er det, i henhold til revidert kvotedirektiv for perioden 2013-2020, satt av en kvotereserve på 300 mill kvoter som skal bidra til å finansiere demonstrasjonsprosjekter innen fangst og lagring av CO2 og innovative prosjekter innen fornybar energi. Kvotereserven kalles "New Entrants Reserve 300" (NER 300).

Kvotereserven er et finansielt instrument som skal stimulere til realiseringen av prosjekter. Midlene kommer fra salget av de 300 millioner kvotene. Størrelsen på finansieringen vil derfor avhenge av kvoteprisen på det tidspunktet hvor kvotene blir solgt.

Det skal gjennomføres to utlysningsrunder.

Den første utlysningen fant sted i november 2010, og omfattet 200 av de 300 millioner kvotene. Prosjekter i Norge kunne ikke delta i denne runden da relevant regelverk ikke var innlemmet i EØS-avtalen på utlysningstidspunktet. Ingen CO2-håndteringsprosjekter mottok støtte i denne runden, men det ble gitt støtte til 23 innovative fornybarprosjekter.

Den andre utlysningen fant sted 3. april 2013, og omfatter de gjenværende 100 millioner kvotene, samt resterende midler fra fase 1. Prosjekter i Norge kan delta i denne utlysningsrunden. Eventuelle prosjekter må først vurderes av myndighetene i landet prosjektet er lokalisert. Prosjekter som vurderes som egnet av myndighetene vil måtte oversendes den Europeiske investeringsbanken innen 3. juli 2013 for å bli tatt med videre. I Norge vil Enova forestå arbeidet med oppfølgingen av norske fornybarprosjekter innen NER 300, inklusive vurdering av eventuelle søknader. Mulige søknader fra norske CO2-håndteringsprosjekter vil i første omgang bli behandlet av Olje- og energidepartementet.

Merknader

Rettsakten utgjør en mindre del av det reviderte kvotedirektivet (beslutning under art 10a (8) i det reviderte kvotedirektivet). Rettsakten vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge, men åpner for økonomisk støtte fra fellesskapet til norske prosjekter. Rettsakten vil ha administrative konsekvenser knyttet til oppfølging og vurdering av mulige norske prosjekter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Se orientering om norsk ordning på OEDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2013/norske-fornybar--og-ccs-prosjekter-kan-s.html?id=720903

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/670/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32010D0670

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2011
Frist returnering standardskjema: 03.03.2011
Dato returnert standardskjema: 10.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 03.04.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.04.2013

Lenker