Energimerking, husholdningvaskemaskiner

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om supplering av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU angående energimerking av husholdningsvaskmaskiner ...

Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 20.12 2010. Det nye energimerket blir obligatorisk fra 20.12 2011. Forpliktelser vedrørende markedsføring får virkning fra 20. april 2012. I EØS-prosessen ligger sakan til vurdering.

Forordningen ble innlemmet i i EØS-avtalen ved AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 218/2012 av 7. desember 2012

Sammendrag av innhold

Dette er en delegert forordning under det overordnede energimerkedirektivet 2010/30/EU. Under dette direktivet legges det opp til en prosess med vedtak av en rekke delegerte forordninger for enkelt produkter som er relatert til energiforbruk. EU har en aktiv politikk innen energieffektivisering, og nye krav til merking utgjør en del av dette. Forordingen er også relatert til krav i det indre marked og dermed EØS-relevant.  

Forordningen fastsetter krav til merking og angivelse av supplerende opplysninger for husholdningsvaskemaskiner med alminnelig nettilkobling og husholdningsvaskemaskiner med alminnelig nettilkobling som også kan drives på batterier. Forordningen omfatter også innbyggingsapparater og apparater til utleie. Forordningen beskriver også unntak fra virkeområdet.

Husholdningsvaskemaskiner omfattes også av den tversgående økodesignforordning nr 1275/2008 strømforbruk ved standby- og avtilstand.

Støy er blitt en obligatorisk opplysning på energimerket for alle typer husholdningsapparater. 

 

Forpliktelser for leverandør og forhandler

 

Leverandør skal sørge for:

 

a) et korrekt utformet og trykket energimerke til hvert apparat

b) at det foreligger et opplysningsskjema med bestemte opplysninger

c) at teknisk dokumentasjon skal kunne fremvises på forespørsel fra myndighetene eller Kommisjonen

d) at reklameannonser også oppgir energiklassen dersom reklameannonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 20. april 2012.

e) at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 20. april 2012.

 

 

Forhandler skal sørge for:

a) at utstilte apparater skal være påført et lett synlig korrekt utformet energimerke på apparatets for- eller overside.

b) at apparater, som frembys for salg, leie eller salg på avbetaling og hvor sluttbruker ikke kan forventes å kunne besiktige det utstilte produktet, merkes med de opplysningene som leverandøren skal stille til rådighet. Gjelder fra 20. april 2012

c) at reklameannonser også oppgir energiklassen dersom reklameannonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 20. april 2012.

d) at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 20. april 2012.

 

Energieffektivitetsklasser (virkning fra 20.12 2011)

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitets- indeks (EEI)

A+++ (lavest energibruk)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52≤ EEI <59

A

59≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (høyest energibruk)

EEI ≥ 87

Økodesignkravene til husholdningsvaskemaskiner, med virkningsdato 01.12 2011, krever at alle husholdningsvaskemaskiner skal ha EEI < 68. Dette medfører at alle husholdningsvaskemaskiner med energiklasse B eller dårligere forbys.

Forordningen innfører ny måte å beregne EEI på.

Energimerker for husholdningsvaskemaskiner finnes på Kommisjonens side: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm

 

Sentrifugeringsevneklasser

Sentrifugeringsevneklasser

Restfuktighet, D (%)

A (mest effektiv)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D <63

D

63 ≤ D < 72

E

71 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (minst effektiv)

D ≥ 90

 

Energimerket

Reviderte energimerkekrav for husholdningsvaskemaskiner trådte i kraft i EU 20.12. 2010. Det nye energimerket kan frivillig benyttes av leverandør/forhandler fra denne dato, men fra 20. desmber 2011 blir det nye energimerket obligatorisk og det gamle utgår.

 

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte  (TEUF- traktaten),  artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende energimerkeforskrift

Energimerkedirektiv II (direktiv 2010/30/EU) ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komitebeslutning 217/2012 og blir gjennomført i norsk rett gjennom forskrift dd. mm nr yyy om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trer i kraft 01.06.2013.

Gjennomføring av delegert forordning nr. 1061/2010 vil skje gjennom ikrafttredelse av energimerkeforskriften for produkter. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det antas at forordningen ikke har noen spesielle konsekvenser for norske forhold. Forordningen er EØS-relevant og vil tas inn i EØS-avtalen når det overordnede direktiv 2010/30/EU er ØS-vedtatt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)6477
Rettsaktnr.: 1061/2010
Basis rettsaktnr.: 0030/2010
Celexnr.: 32010R1061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2011
Frist returnering standardskjema: 18.02.2011
Dato returnert standardskjema: 12.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2012
Høringsfrist: 17.12.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker