Regionalstøtteretningslinjer

Evaluering av retningslinjer for regionalstøtte...

Review of regional state aid guidelines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2011

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjeldende retningslinjer gjelder til 2014 (Guidelines on National Regional Aid 2007-2013, http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15125&1=1). 

Norske myndigheter ble invitert til å komme med innspill til temaer på møte i mars 2011. Referansegruppen og spesialutvalget for offentlig støtte ble informert i november 2010. Koordinert tilbakemelding til Kommisjonen ble sendt i brev av 2.12.2010. Norge v/ FIN, KRD og FAD deltok på møte i kommisjonen 8. og 9. mars. Formålet med møtet var først og fremst å høre medlemsstatenes erfaringer med de eksisterende regionalstøtteretningslinjene. Kommisjonen presenterte følgende fremdriftsplan for det videre arbeidet:

April 2011 - skriftlig innspill på dagens regelverk og revisjonen fra medlemsstatene

April 2011 - oppstart av studie av regionalstøttens virkninger

Oktober 2011 - første multilaterale møte

1. kvartal 2012 - andre multilaterale møte

3. kvartal 2012 - sluttrapport virkningsstudiet

4. kvartal 2012 - vedtakelse av nye retningslinjer

2013 - notifisering og behandling av nye kart i Kommisjonen/ESA

1. januar 2014 - Nye retningslinjer trer i kraft 

I januar 2012 sendte DG Competition ut et non-paper til EØS-landene med forslag til hvilke hovedprinsipper og hovedlinjer som burde ligge til grunn for utformingen av de nye retningslinjene. Non-paperet ble diskutert på multilateralt møte mellom Kommisjonen og EØS-landene 8-9. februar 2012, der Norge var representert ved FAD og KRD. Norge sendte brev til Kommisjonen 12. mars 2012 med kommentarer til Kommisjonens non-paper og diskusjonene på møtet. Kommisjonen publiserte i mars 2012 et spørreskjema for å innhente EØS-landenes og andre interessenters synspunkter og erfaringer med de eksisterende retningslinjene. Norge valgte å ikke besvare spørreskjemaet.

Sammendrag av innhold

Regionalstøtteretningslinjene regulerer når det offentlige kan gi regionalstøtte til bedrifter som ligger innenfor det geografiske virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene (virkeområdet).  Retningslinjene beskriver kriteriene som benyttes til å avgrense virkeområdet, definerer støtteberettigete formål og kostnader og setter grenser for støttebeløp.

Kommisjonen har satt i gang arbeidet med å revidere regionalstøtteretningslinjene.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen