Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 515/2011 av 25. mai 2011 om godkjenning av vitamin B6 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 515/ 2011 of 25 May 2011 concerning the authorisation of B6 as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av vitamin B6 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet var tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det gamle fôrtilsetningsstoff-regelverket, og er nå søkt regodkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det nye fôrtilsetningsstoff-regelverket. Vitamin B6 er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med samme effekt og har identifikasjonsnr. 3a831.Vitamin B6/pyridoksin hydroklorid er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) som finner bruken av det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det stilles krav om en renhet på minst 98,5% av det aktive stoffet pyridoksin hydroklorid. Preparatet er også godkjent for å tilsettes i drikkevann. Siden vitamin B6 har vært godkjent før, og preparatet er uendret, er det gitt en overgangsperiode der det er tillatt å omsette og bruke preparatet og premiks der det inngår, merket etter de tidligere bestemmelsene, slik at lagervare blir brukt opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. juni 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ventes ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser. Preparatet er allerede i bruk i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 515/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0515

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2011
Frist returnering standardskjema: 15.05.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2011
Høringsfrist: 22.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen