Kjennemerke på bil

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjennelse av monteringsflate og plassering av baknummerplater på motorkjøretøyer og tilhengere og om gjennomføring av europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generell...

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forodningen ble vedtatt 8. november 2010 og trådte i kraft i EU 29. november 2010.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010 omhandler krav til monteringsflate og plassering av bakre kjennemerke. Forordningen er en av mange rettsakter som skal gjennomføre forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy. Forordning 661/2009 er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, og er derfor ikke blitt gjort gjeldende i norsk regelverk.

Eksisterende bestemmelser vedrørende bakre kjennemerke fremgår av rådsdirektiv 70/222/EØF av 20. mars 1970. Forordning 661/2009 opphever direktiv 70/222/EØF med virkning fra 1. november 2014. Kommisjonen er innen denne dato pålagt å lage gjennomføringsforordninger for bl.a. krav til bakre kjennemerke. På denne bakgrunn har Kommisjonen vedtatt forordning (EU) nr. 1003/2010, der krav vedrørende monteringsfalte og plassering av kjennemerke (herunder tekniske krav om prøvemetode) fremgår. Forordningen beskriver spesifikke krav til dimensjoner, plassering og krav til synlighet, og skal brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy.

Merknader

EF-hjemmel

Forordning (EU) nr. 1003/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet for motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett

Se under punktet "status".

Norsk gjennomføring

Ettersom forordningen viderefører kravene i direktiv 70/222/EØF som er implementert i norsk rett, vil ikke implementeringen av forordningen medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen krever forskriftsendring, og vil bli implementert i kjøretøyforskriften i forbindelse med implementering av forordning 661/2009.

Vurdering

Forordningen vurderes som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1003/2010
Basis rettsaktnr.: 0222/1970
Celexnr.: 32010R1003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2010
Frist returnering standardskjema: 17.01.2011
Dato returnert standardskjema: 28.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker