Ny TSI Støy

Kommisjonsvedtak 2011/229/EU av 4. april 2011 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne knyttet til delsystemet "rullende materiell-støy" for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet...

Commission Decision 2011/229/EU of 4 April 2011 concerning the technical specifications of interoperability relating to the subsystem "rolling stock-noise" of the trans-European conventional rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket er trådt i kraft i EUs medlemsstater. 

Vedtaket ble ved EØS-komiteens vedtak 144/2011 2. desember 2011 tatt inn i EØS-avtalen med en tilpasning, slik at unntaket for støykravene for godsvogner blir videreført.

Statens jernbanetilsyn vedtok 5. desember 2011 forskrift som gjennomfører vedtaket som forskrift, forskrift 5. desember 2011 nr. 1189 TSI - Støy. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2011/229/EU, av 4. april 2011, gjelder tekniske spesifika­sjoner for interoperabilitet for delsystemet "rullende materiell-støy" på det trans­europeiske konvensjonelle jernbanesystemet (heretter vedtaket), og erstatter gjeldende vedtak 2006/66/EF.  Vedtaket består av en fortale, seks artikler og et vedlegg. Artikkel 1 slår fast at vedlegget skal utgjøre selve den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemet rullende materiell-støy (TSI-støy), og det angis virkeområdet, som er nytt og eksi­ster­ende rullende materiell på det konvensjonelle jernbanesystemet som angitt i kapittel 7 til TSIen. Artikkel 2 krever at avtaler som omhandler støy­grenser skal notifiseres til Kommi­sjonen. Artikkel 3 viser til at prosedyrene for samsvars­vurderinger skal baseres på kommi­sjonsvedtak 2010/713/EU. Artikkel 4 stiller krav til Kommisjonen om revidering av TSIen. Artikkel 5 opphever gjel­dende TSI i vedtak 2006/66/EF, og gir overgangsbestemmelser for pågående prosjekter.  Formålet med vedtaket er å revidere visse deler av TSIen for delsystemet rullende materiell - støy. Det fremgår av fortalen at det ikke er gjort noen gjennomgående revisjon av TSIen som erstattes. De vesentligste materielle endringene er at det åpnes for alternative metoder for å måle støy, som ikke nødvendiggjør bruk av et såkalt referansespor. Støygrensene og virkeområdet til TSIen er uendret fra den opprinnelige versjonen.

Sakkyndige instansers merknader Statens jernbanetilsyn har sendt vedtaket på høring til berørte instanser. Det har kommet inn merknader fra NSB AS, Jernbaneverket, Norsk lokomotivmannsforbund og Direktoratet for arbeidstilsynet.  

- NSB AS mener endringene er positive. Vedtaket vil etter NSBs syn føre til reduserte administrative konsekvenser. Vedtaket vil også føre til at kostnadene knyttet til verifisering av TSIens krav reduseres.  

- Jernbaneverket trekker frem behovet for å videreføre det særlige tilfellet i den eksi­sterende TSIen, jf. pkt 7.7.4.2 i TSIen. Dette gjelder bruk av bremseklosser i støpe­jern på godsvogner, av hensyn til bremseytelsen på vinterføre. Bremseklosser av støpejern vil produsere såpass mye støy at det ikke er mulig å overholde støykravene i TSIen. Både av hensyn til muligheten for å ivareta gode bremse­forhold under vinterforhold, og at det vil påløpe store kostnader ved å måtte skifte ut dagens støpejernsklosser dersom det særlige tilfellet ikke blir videreført.  

- Norsk lokomotivmannsforbund påpeker de negative konsekvensene for førernes arbeids­miljø som en eventuell gjennomføring av vedtaket vil medføre, og frykter at støyen i førerrom vil kunne bli høyere med de nye målemetodene som fremgår av ved­taket. De advarer videre mot å innføre lempeligere krav enn det som følger av direktiv 2003/10/EF, gjennomført i Norge i forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.   

- Norsk jernbaneforbund har ingen motforestillinger mot de endrede målemetodene i seg selv, men frykter at den nye versjonen av TSIen kan få som virkning at vernet om arbeids­takernes helse blir svekket. De krever at vernet som fremgår av forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen blir opprettholdt, og mener det beste er hvis de samme kravene innarbeides i TSIen. Det vil også være en fordel om kravene i forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen blir lagt til grunn av Statens jernbanetilsyn i en tillatelses­prosess, siden det i dag er en uklar grense mellom arbeidstilsynets håndheving av for­skrif­ten og Statens jernbanetilsyns håndheving av TSI-kravene. Norsk jernbaneforbund er videre skuffet over at man ikke har skjerpet kravene til vern av arbeidstakerne i den nye TSIen.    

- Direktoratet for arbeidstilsynet redegjør for grensesnittet mot regelverk som omhandler støykrav som forvaltes av arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet forutsetter at krav til måling av støy på arbeidsplassen ivaretas for å sikre et høyere nivå for vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse, når det stilles opp alternative måter å måle støy på i TSIen. 

- CargoNet AS påpeker at endringene i målemetodene er positive, siden de gjør det mer gjennomførbart å måle støyen. Videre fremhever Cargonet AS behovet for å opprettholde det eksisterende særtilfellet for bruk av komposittbremseklosser frem til det foreligger et større erfaringsgrunnlag for sikker bruk av komposittbremseklosser under norske vinterforhold.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/229/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2011
Frist returnering standardskjema: 25.05.2011
Dato returnert standardskjema: 13.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 05.12.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.12.2011

Lenker

Til toppen