REACH/Vedl. XVII/Cd

Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 av 20. mai 2011, inkludert korrigendum av 24. mai 2011, om endring av vedlegg XVII (kadmium) i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger av kjemikalier (REACH)...

Commission Regulation (EU) No 494/2011 of 20 May 2011, including corrigendum of 24 May 2011, amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 ble vedtatt 20. mai 2011. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 70/2013.

Sammendrag av innhold

Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 innføres strengere regler for kadmium. Den eksisterende reguleringen av kadmium utvides til å omfatte bruk av stoffet i alle plastmaterialer, smykker (metalldelen) og loddemidler, som maksimalt kan inneholde 0,01% kadmium. Det er gjort unntak for enkelte produkter som er fremstilt av gjenbrukt PVC, idet disse kan inneholde maks 0,1% kadmium. Eksempel på slike produkter er vindusrammer og vannrør som ikke brukes til drikkevann. Modellberegninger har vist at det ikke skjer frigivelse av kadmium til miljøet fra rørene. Dette unntaket skal revurderes om senest seks år. Stoffblandinger og artikler med gjenvunnet PVC skal merkes med et angitt piktogram. Ved korrigendumet publisert i Official Journal 24. mai 2011 korrigeres ikrafttredelsestidspunktet fra 10. januar 2012, som det sto i forordningen av 20. mai 2011, til 10. desember 2011.

Merknader

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95. REACH-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Videre ble det foretatt en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse av REACH i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.
Kadmium er regulert i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Det er positivt både i forhold til menneskers helse og miljø at det innføres utvidet/mer omfattende regulering av kadmium på fellesskapsnivå. Regulering på fellesskapsnivå gir dessuten tilsvarende rammebetingelser for både norsk og europeiske industri.

Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket, herunder deltakelse i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er ansvarlig myndighet for REACH i Norge.
Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 vil medføre behov for endringer i REACH-forskriften. Denne endringen anses ikke å ha særlige administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenkling og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0494/2011
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32011R0494

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2011
Frist returnering standardskjema: 07.07.2011
Dato returnert standardskjema: 19.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 070/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker