Tilhengerkobling på bil

Kommisjonens forordning(EU) Nr. 1005/2010 av 8. november 2010 om typegodkjennelseskrav for slepeanordninger til motorkjøretøyer og om gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøyer, deres tilheng...

Commission Regulation (EU) No 1005/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for motor vehicle towing devices and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicl...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 8. november 2010 og trådte i kraft i EU 29. november 2010.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1005/2010 omhandler krav til tilhengerkobling på kjøretøyer. Forordningen er en av mange rettsakter som skal gjennomføre forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy. Eksisterende bestemmelser vedrørende krav til tilhengerkobling til kjøretøy fremgår av direktiv 77/389/EØF av 17. mai 1977. Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever direktiv 77/389/EØF med virkning fra 1. november 2014. Kommisjonen er innen denne dato pålagt å lage gjennomføringsforordninger for bl.a. krav til tilhengerkobling til kjøretøy. På denne bakgrunn har Kommisjonen vedtatt forordning (EU) nr. 1005/2010. Forordningen inneholder de tekniske kravene til tilhengerkobling som fremgikk av direktiv 77/389/EØF, og kommer til anvendelse i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy. Virkeområdet er begrenset til M og N biler. I bilag II er det bl.a krav til at tilhengerkoblingen skal tåle en statisk trekkkraft og en statisk trykkkraft som tilsvarer minst halvparten av bilens totalvekt.

Merknader

EF-hjemmel

Forordning (EU) nr. 1005/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet for motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.  Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "Status")

I det norske regelverket er krav til tilhengerkobling til kjøretøyavgifter regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 14-4 nr. 2 Bestemmelsen lyder som følger:

Bil med slepeinnretninger som tilfredsstiller kravene i direktiv 77/389/EØF eventuelt som endret ved direktiv 96/64/EF, skal godtas.

Norsk gjennomføring

Ettersom forordningen viderefører kravene i direktiv 77/389/EØF som er implementert i norsk rett,  vil ikke implementeringen av forordningen medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen krever forskriftsendring, og vil bli implementert i kjøretøyforskriften i forbindelse med implementeringen av forordning 661/2009.

Vurdering

Forordningen vurderes som relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.  

Andre opplysninger

Norge har ikke vært representert i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1005/2010
Basis rettsaktnr.: 0389/1977
Celexnr.: 32010R1005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2010
Frist returnering standardskjema: 17.01.2011
Dato returnert standardskjema: 28.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker