Legemiddelrester isoeugenol

Kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2011 av 13. april 2011 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og deres klassifisering når det gjelder maksimale grenseverdier for restmengder av legemidler i næringsmidler fra dyr for stoffet isoeugenol...

Commission Regulation (EU) No 363/2011 of 13 April 2011 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance isoeugenol...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. april 2011 og gjelder i EU fra 14. juli 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 363/2011 omhandler stoffet isoeugenol, et sedasjons- og bedøvelsesmiddel til fisk. Etter å ha vurdert en søknad om fastsettelse av grenseverdier (MRL) for isoeugenol i atlanterhavslaks og regnbueørret, har Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) foreslått en grenseverdi for stoffet. Dette er tatt til følge, og i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2011 er isoeugenol tilføyd med en MRL på 6 mg/kg.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært på høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 363/2011 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilgjengelige bedøvelsesmidler og gode anvendelsesmetoder for disse er en forutsetning for kommersielt fiskeoppdrett. Høyt stressnivå hos fisk som følge av nødvendig håndtering kan få negative økonomiske og fiskevelferdsmessige konsekvenser. Denne rettsakten tillater bruk av et stoff som er godt egnet til demping av stress, og som derfor vil være et gunstig alternativ når fisk skal flyttes eller håndteres på annen måte. Rettsakten har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser for næringen og heller ingen konsekvenser for Mattilsynets arbeid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 363/2011
Basis rettsaktnr.: 37/2010
Celexnr.: 32011R0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.04.2011
Frist returnering standardskjema: 27.05.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2011
Høringsfrist: 21.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen