Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ozonreduserende til laboriatorieformål

Kommisjonsforordning (EU) No 291/2011 av 24. mars 2011 om kritisk bruk av kontrollerte stoffer til laboratorie- og analytiske formål i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget....

Commission regulation (EU) No 291/2011 of 24. March 2011 on essential uses of controlled substances other than hydrochlorofluorcarbons for laboratory and analytical purposes in the Union under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete th...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26.10.2012.

Sammendrag av innhold
Rettsakten, som ble vedtatt 24. mars 2011, er en utdyping/spesifisering av artikkel 10 til den reviderte Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget (ozonforordningen). Rettsakten utdyper/spesifiserer artikkel 10(2) om essensiell bruk av andre kontrollerte substanser enn HKFK til bruk i laboratorier og til analyser. I ozonforordningen artikkel 10 (2) er det vist til at Kommisjonen skulle fastsette nærmere regler for slik essensiell bruk av stoffene til laboratorieformål og analyse. Denne rettsakten beskriver disse.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i EU-traktaten artikkel 175. Forordning 1005/2009/EF er en revisjon av tidligere forordning av 21. juni 2000 (2000/2037/EF). Sistnevnte er gjennomført i norsk regelverk i produktforskriftens kapittel 6. Denne rettsakten supplerer forordning 1005/2009/EF. Forordning 291/2011/EU angir detaljert hvilke områder som er akseptert som essensiell bruk av stoffene til laboratorieformål og analyse, og hvilke bruksområder som ikke lenger vurderes som essensiell bruk. Områdene som er angitt bygger på beslutning XXI/6 til Partsmøtet under Montrealprotokollen, samt anbefalinger gitt av  Montrealprotokollens tekniske og økonomiske panel (TEAP – Technical and Economic Assessment Panel). Annekset til forordning 291/2011/EU er noe mer restriktiv enn beslutningen i partsmøtet, ved at noen flere områder er angitt som ikke å være essensiell bruk. Omfanget av bruk av stoffene til laboratorieformål og analyse i Norge er svært begrenset. Klima- og forurensningsdirektoratet gir årlig mellom en og fem virksomheter tillatelse til denne type bruk av ozonreduserende stoffer. Disse virksomhetene blir berørt av det nye regelverket. Det er det samme regelverket som gjelder for øvrig i Europa, og det vurderes at det derfor ikke vil få uakseptable konsekvenser for de som berøres av endringen.  Forordningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning. Rettsakten skal plasseres i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 291/2011
Basis rettsaktnr.: 1005/2009
Celexnr.: 32011R0291

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2011
Frist returnering standardskjema: 09.05.2011
Dato returnert standardskjema: 18.08.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen