Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Publisering av økologisk kontrollerte virksomheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 426/2011 av 2. mai 2011 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 på økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, som gir regler for økologisk produksjon, merking...

Commission implementing Regulation (EU) No 426/2011 of 2 May 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2011

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007, og som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll. Rettsakten pålegger medlemsstatene å publisere ajourførte lister over virksomheter som kontrollorgan eller kontrollmyndigheter kontrollerer etter den økologiske kontrollordning på en hensiktsmessig måte, inkludert publisering på internett. Listene skal inneholde oppdatert informasjon om den enkelte virksomhet i henhold til vedlegg XII til forordning (EF) 889/2088. Dette blir et tilleggskrav til kravet som allerede er gitt i forordning (EF) 834/2007 art. 28.5 om at kontrollorgan eller kontrollmyndighet skal ajourføre en liste. Bakgrunnen for regelverksendringen er å fremme forbrukerens mulighet til å ha tilgang til informasjon om økologiske virksomheter og produkter som er en del av det økologiske kontrollsystemet. Det er også presisert i artikkelen et krav om at publiseringen skal overholde krav i direktiv 95/46/EC om beskyttelse av personlige data, som er tatt inn tidligere i norsk rett.

Merknader

Rettsakten er en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å implementere i Norge.  Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kontrollorganet Debio har allerede oversikt over produsenter og virksomheter tilgjengelig på sine internettsider. Debio har også lagt til rette for at opplysningene som er nødvendige i helhold til vedlegg XII til forord.(EF) nr 834/209/2007 med tilhørende endringsforordninger. Mattilsynet vil linke på sine nettsider til denne internettsiden.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 426/2011
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32011R0426

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2011
Frist returnering standardskjema: 07.06.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.06.2011
Høringsfrist: 20.09.2011
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen