Førervern på traktor

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/57/EF av 13. juli 2009 om verneramme på jord- og skogbrukstraktorer (kodifisert utgave) ...

Directive 2009/57/EC of the European Parliament and of fhe Council of 13 July 2009 relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 13. juli 2009 med seneste implementeringsdato 1. januar 2010. Direktivet har vært på nasjonal høring.

Direktiv 2009/57/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. desember 2011, ved komitebeslutning 126/2011. Rettsakten er implementert i vedlegg 1 i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 13. desember 2011.

Sammendrag av innhold

Formålet med direktiv 2009/57/EF av 13. juli 2009 er å kodifisere rådsdirektiv 77/536/EØF av 28. juni 1977 om tilnærming av lover relatert til jord- og skogbrukstraktorer hva gjelder krav og statisk testing av førervern på traktor. Direktivet innebærer en kodifisering av samtlige endringer som er foretatt i direktiv 77/536/EØF. Rådsdirektiv 77/536/EØF er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 11, og er et særdirektiv til direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktor.  Direktivet kodifiserer også rådsdirektiv 87/354/EØF av 25. juni 1987, 89/680/EØF av 21. desember 1989, 1999/55/EF av 1. juni 1999 og 2006/96/EØF av 20. november 2006, som likeledes gjelder krav og prøvemetoder for førervern på traktor. Samtlige rettsakter er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel II og IX. Direktiv 2009/57/EF vil erstatte og oppheve de ovennevnte rettsakter jf. direktivets bilag X, men endrer ikke innholdet i de rettsakter som kodifiseres. 

Vurdering

Direktivet innebærer ingen realitetsendringer, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Herunder må vedlegg 1 i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) vedrørende liste over krav til traktor endres/oppdateres.  Norge stiller seg positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt i henhold til EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)310
Rettsaktnr.: 2009/57/EF
Basis rettsaktnr.: 1977/536/EØF
Celexnr.: 32009L0057

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.11.2009
Frist returnering standardskjema: 31.12.2009
Dato returnert standardskjema: 02.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 126/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 13.12.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.12.2011

Lenker

Til toppen