Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôr til livkylling, kalkun, fjørfearter av mindre økonomisk betydning og andre prydfugler og konkurransefugler (innehaver av godkjenningen Calpis Co. Ltd Japan ...

Commission Regulation (EU) No 184/2011 of 25 February 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys, minor avian species and other ornamental and game birds (holder of the authorisation Calpis Co. Ltd Japan rep...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat. Preparatet er tidligere godkjent for 10 år som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og avvent smågris. Det er søkt om å utvide bruksområdet til å omfatte fôr til livkylling, kalkun og andre fjørfearter av mindre økonomisk betyding. Mikroorganismepreparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppe Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1820.

European Food Safety Authoity (EFSA) har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har også ønsket effekt ved å kunne øke tilveksten hos de nevnte fjørfeartene. Det er angitt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr på hhv 5x10og3x108 KDE/kg til livkylling og til alle de andre fjørfeartene (KDE = kolonidannende enheter). Preparatet er godkjent for bruk i fôrblandinger som er tilsatt koksidiostatika.

Godkjenningen av Bacillus subtilis C-3102 (DSM) 15544 er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 18. mars 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Preparatet er godkjent til bruk i fôrblandinger som er tilsatt alle de koksidiostatika Norge har tillatt, dvs. maduramycin ammonium, salinomycin natrium, lasalocid A natrium, monensin natrium og narasin. Det er også godkjent til bruk i fôrblandinger tilsatt visse koksidiostatika som bare er godkjent i EU. Forordningen medfører at enda et tarmstabiliserende preparat kan tilsettes fôrblandinger som inneholder koksidiostatika.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge kan godkjenningen av preparatet ha en viss betyding for produksjon av kalkunfôr. Nå kan fôrindustrien benytte samme fôrtilsetningsstoff i fôrblandinger til flere fjørfearter. Antall fôrtilsetningsstoffer med samme funksjon kan reduseres, og det kan medføre færre produkter, mer effektivt lagerhold og derfor ha en viss økonomisk betydning for industrien. Hvorvidt fôrindustrien ønsker å ta preparatet i bruk avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enekelte fôrvirksomheten. For Mattilsynets tilsynsaktivitet vil ikke rettsakten ha noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 184/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0184

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2011
Frist returnering standardskjema: 17.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2011
Høringsfrist: 10.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen