Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 221/2011 av 4. mars 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetningsstoff i fôr til laksefisk (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)...

Commission Regulation (EU) No 221/2011 of 4 March 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for salmonids (holder of the authorisation DSM Nutritional Products represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til laksefisk. Preparatet har vært foreløpig godkjent ved forordning (EF) nr. 521/2005 til samme formål. Det er søkt regodkjenning av preparatet, og ny dokumentasjon fulgte søknaden. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Dokumentasjonen viser at det har ønsket effekt ved å forbedre fordøyeligheten av fosfor i fôret. Enzympreparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1641(i). Det er satt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fôr til laksefisk på 750 FYT(måleenhet for enzymaktivitet)/kg fôr. 6-fytasen skal benyttes i fôr som inneholder > 0,23% fytinbundet fosfor.

Godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergilus oryzae DSM 14223 er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, og har varighet til 25. mars 2021.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Enzympreparatet kan nå benyttes i fôr til laksefisk i nye 10 år framover, og siden det allerede har vært godkjent, får ikke rettsakten konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fiskefôrindustrien kan fortsatt bruke preparatet på samme betingelser som hittil.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 221/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0221

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 24.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2011
Høringsfrist: 10.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen