Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1088/2011 av 27. oktober 2011 om godkjenningen av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (MULC 49754) som fôrtilsetningsstoff til avvent sm...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1088/2011 of 27 October 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49754) as a feed additive for wea...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a9. Enzympreparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1091/2009. Det er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet.

Endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Tricoderma reesei (MUCL 49754) viser å kunne øke tilvekst og fôrutnyttelse hos avvent smågris. Mikroorganismene, som preparatet er framstilt ved hjelp av, er ikke genmodifiserte. Det er fastsatt grense for minste tillatte mengde av preapratet i smågrisfôr, og den er 4 000 XU/kg fullfôr for xylanasen og 900 BGU/kg fullfôr for glukanasen. XU og BGU er måleenheter for enzymaktivitet.Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 17.11 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og adminostrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er godkjent til andre formål. Fôrindustrien får enda et enzympreparat som er tillatt å bruke i smågrisfôr. Da dette preparatet også kan brukes som fôrtilsetnigsstoff til slaktekylling, kan det være kostnadssparende å bruke ett preparat til flere fôrblandinger. Om fôrindustrien ønsker å ta det i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1088/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 21.11.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2011
Høringsfrist: 20.01.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen