Rester av plantevernmidler fo. (EU) 978/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 978/2011 av 3. oktober 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acetaminprid, bifenyl, kaptan, klorantraniliprol, cyflufenamid, cymoksanil, diklorprop-P, difeni...

Commission Regulation (EU) No 978/2011 of of 3 October 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, biphenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, di...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for rester av acetaminprid, bifenyl, kaptan, klorantraniliprol, cyflufenamid, cymoksanil, diklorprop-P, difenikonazol, dimetomorf, ditiokarbamater, epoksikonazol, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamokarb, pyraklostrobin, pyrimetanil og spirotetramat i eller på visse produkter.

MRL for rester av bifenyl, kaptan, cyflufenamid, cymoksanil, diklorprop-P, difenikonazol, dimetomorf, ditiokarbamater, epoksikonazol, propamokarb, pyraklostrobin, pyrimetanil og spirotetramat er endret fordi plantevernmidlene har blitt søkt om bruk til nye kulturer.

MRL for rester av acetaminprid, klorantraniliprol, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam i visse produkter er endret for å unngå handelshindringer med flere land. Stoffene acetaminprid og flutriafol er i forhold til USA, klorantraniliprol i forhold til Brasil, Sør-Afrika og USA, fluxapyroxad i forhold til USA, Canada og Brasil og isopyramzam i forhold til Sentral Amerika.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten kan føre til økninger i analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

  • ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.
  • ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmidlene diklorprop-P, dimetomorf, propamokarb, pyraklostrobin og pyrimetanil er tillatt brukt i Norge.

Bruksområde og bruksbetingelsene er ikke endret i Norge for disse preparatene i forhold til endrede MRL-verdier. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.     

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL-verdier for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

SCAFAH-PR konkluderte stort sett med å sette de samme MRLer som EFSA, men med enkelte unntak. Dette gjaldt hovedsakelig stoffet acetaminprid hvor EFSA uttalte bekymring angående ARfD for bredbladet endive. EFSA mente at MRL burde settes ned fra 5 mg/kg til MRL LOD på 0,01* mg/kg. Etter nøye vurderinger ble MRL satt til 1,5 mg/kg. I tillegg foreslo EFSA å senke MRL for salat, ruccola, blader og spirer av kål for ikke å overstige ADI, dvs. fra 5 til 3 mg/kg. Begrunnelsen for å beholde MRL verdiene på 5 mg/kg var at medlemsstatene mente at dokumentasjonen for å sette den ned var uklar og mangelfull.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 978/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0978

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2011
Frist returnering standardskjema: 23.11.2012
Dato returnert standardskjema: 19.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2011
Høringsfrist: 25.02.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen