STCW-anerkjennelse Marokko

Kommisjonsbeslutning 2011/520 om anerkjennelse av Marokko med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk...

Commission decision 2011/520/EU on the recognition of Morocco pursuant to Directive 2008/106/EC as regards the systems for the training and certification of seafarers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2011/520 av 31. august 2011 vedtatt å anerkjenne Marokko med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner.

Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.

Etter anmodning fra Kypros har Kommisjonen vurdert marokkanske myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Marokko slik at sertifikater utstedt av den staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at det var noen mindre avvik fra STCW, men de var av en slik karakter at Marokko etter en helhetsvurdering blir ansett å overholde konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.

 Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i ekspertgruppen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonen har foretatt en vurdering av Marokkos etterlevelse av STCW og har etter en helhetsvurdering kommet fram til at staten overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Kommisjonens beslutninger mht anerkjennelse av tredjestater kunngjøres i Official Journal C-serien.

Konklusjon:

Beslutningen er EØS relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/520/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EF
Celexnr.: 32011D0520

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2011
Frist returnering standardskjema: 13.10.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: