Utpekingsbeslutningen

Kommisjonsbeslutning C 2011 4130 av 7. juli 2011...

Commission Decision of 7.7.2011 on the nomination of the Network Manager for the air traffic management (ATM) network functions of the single European sky...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsbeslutningen ble publisert 7. juli 2011.

Den har ennå ikke vært drøftet i EFTAs arbeidsgruppe for transport. 

Gjennomføringstidspunkt for beslutningen må samordnes med gjennomføringen av den samlede Single Sky II-pakken - dvs. forordning (EF) nr. 1070/2009. 

Sammendrag av innhold

Ett av målene med Single Sky II-pakken er å optimalisere bruken av det europeiske luftrommet bl.a. ved å utarbeide felleseuropeiske prosedyrer for utforming og styring av rutenettverket.  Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er etableringen av et nytt organ, ”Network Manager” (Nettverksforvalteren). Nettverksforvalteren skal ha som oppgave å utarbeide forslag til hvorledes man skal nå denne målsettingen. 

Kommisjonsbeslutning C 2011 4130 av 7. juli 2011 utpeker organisasjonen Eurocontrol, der Norge er medlem, til å utføre oppgavene som Nettverksforvalter fra 7. juli 2011 og frem til slutten av 2019, dvs. frem til slutten av andre referanseperiode i den såkalte ytelsesplanen iht. ytelsesforordning (EC) nr. 691/2010. Utpekingen kan forlenges dersom EU ønsker det og Eurocontrol samtykker.  

Oppgavene til Nettverksforvalteren er fastsatt i nettverksforordningen (forordning (EU) nr. 677/2011) og består i hovedtrekk av å utvikle et effektivt rutenettverk i Europa, samt å koordinere og forvalte bruken av knappe ressurser som radiofrekvenser og transponderkoder. Forvalteren skal i den forbindelse være et viktig bidrag til gjennomføringen av Single European Sky og likeledes bidra til gjennomføring av SESAR i henhold til ATM Masterplan (se eget EØS-notat om forordning 677/2011). 

Videre presiserer beslutningen at oppgavene skal utføres på en upartisk, kostnadseffektiv og kompetent måte, og at det skal etableres en hensiktsmessig styring og organisering for formålet.  

I følge nettverksforordningen skal Nettverksforvalteren ta behørig hensyn til medlemsstatenes ansvarsområder og utpekingsbeslutningen pålegger derfor Nettverksforvalteren å utføre oppgavene sine på en slik måte at mulige interessekonflikter unngås, særlig i spørsmål som angår skillet mellom regulatoriske /ikke-regulatoriske oppgaver. Nettverksforvalteren plikter å opptre i overensstemmelse med øvrig EU-regelverk og å promotere konseptet om en Nettverksforvalter også utenfor Europa. 

Nettverksforordningen fastsetter at det skal etableres et Nettverksstyre (Network Management Board) der følgende er medlemmer med stemmerett:

  • en representant for tjenesteleverandørene fra hver funksjonelle luftromsblokk,
  • fire representanter for kommersielle og ikke-kommersielle sivile luftromsbrukere,
  • to representanter for lufthavnsoperatører, og
  • to representanter fra det militære som tjenesteytere og brukere av luftrom.

Nettverksforvalteren skal også være representert i Nettverksstyret ved ansvarlig direktør for nettverksfunksjonene i Eurocontrol. Direktørenvil også få observatørstatus i Single Sky-komiteen og skal regelmessig rapportere om sitt arbeid. 

I følge nettverksforordningen skal medlemsstatene sørge for at Nettverksforvalteren finansieres ved hjelp av flysikringsavgifter. I følge utpekingsbeslutningen gjelder det samme for formannskapet i Nettverksstyret. 

Nettverksforvalteren skal koordinere med Kommisjonen det arbeidet som gjøres i samarbeid med internasjonale organisasjoner. Tredjeland som ønsker å delta i arbeidet til Nettverksforvalteren inviteres til dette, men må godkjennes av Single Sky komiteen dersom de meddeler sin interesse for dette etter at Nettverksforvalteren er utpekt.


Relevant dokumentasjon som Eurocontrol allerede besitter kan også benyttes av Nettverksforvalteren.

Kommisjonen kan endre eller si opp avtalen med Eurocontrol dersom ikke Eurocontrol opptrer i overensstemmelse med kommisjonsbeslutningen. Eurocontrol må gis et 6 måneders skriftlig varsel før oppsigelsen kan effektueres.  

Merknader

Beslutningen er hjemlet i forordning (EF) nr. 551/2004 (luftromsforordningen) artikkel 6, som er endret ved forordning (EF) nr. 1070/2009 (”Single Sky II-forordningen”). I følge samme bestemmelse kan Eurocontrol eller en annen kompetent organisasjon utpekes til å ivareta disse funksjonene. Forordningen (EF) nr. 1070/2009 er ennå ikke (januar 2012) gjennomført i norsk rett. Nettverksforordningen inneholder detaljerte regler om nettverksfunksjonene (se eget EØS-notat). Denne forordningen er heller ikke gjennomført i norsk rett ennå (januar 2012). 

Forordning (EU) nr. 677/2011 etablerer Nettverksforvalteren og bestemmer hvilke oppgaver og hvilken myndighet forvalteren skal ha. Utpekingsbeslutningen av 7. juli 2011 utpeker Eurocontrol til oppgaven som Nettverksforvalter. 

Det legges opp til at så vel nettverksforordningen som utpekingsbeslutningen skal inkorporeres i EØS-avtalen i forlengelsen av at forordning (EF) 1070/2009 tas inn. 

Økonomiske og administrative konsekvenser


Nettverksforvalterens oppgaver vil i hovedsak være de samme som Eurocontrol utfører i dag. Kostnadene for det arbeidet Eurocontrol utfører på dette området har til nå vært finansiert ved at Eurocontrol (som også fungerer som innkrever) holder tilbake en del av inntektene fra underveisavgiften. Kostnadene som tilskrives Nettverksforvalteren skal av transparensgrunner tas ut av Eurocontrols budsjett. Medlemsstatenes kontingent for forvalteren vil som før bli finansiert gjennom underveisavgiften – dvs. av flyselskapene. Det er naturlig at Norge gjør det samme. Kommisjonen har vært svært tydelig på at kostnadene for Nettverksforvalteren ikke skal bli høyere enn de er i dag. Dette fremgår også av teksten i beslutningen.  

Både Luftfartstilsynet, Avinor og Post- og teletilsynet vil stort sett ha de samme oppgaver som før. Det forventes derfor ikke at utpekingsbeslutningen vil medføre ekstra kostnader for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet, Avinor og Post- og teletilsynet har ikke avgitt andre kommentarer enn de som fremgår av EØS-notatet om Nettverksforordningen og det vises derfor til dette.  Utpekingsbeslutningen har ikke tidligere vært behandlet i SU.

Vurdering

Beslutningen er i hovedsak en gjentakelse og presisering av bestemmelsene om Nettverksforvalteren i nettverksforordningen som slår fast at det skal etableres en upartisk og kompetent instans som Nettverksforvalter. Statusen til de vedtak Nettverksforvalteren vil treffe er vurdert i EØS-notat om nettverksforordningen. Det antas at beslutningen kan tas inn i EØS-avtalen som en rettsakt gjennom vedtak i EØS-komiteen.

Det er ikke forutsett behov for tilpasninger til realitetsinnholdet i beslutningen, men for klarhets skyld bør det trolig tas inn en tilpasningstekst i EØS-komiteens beslutning om denne rettsakten som gjør det klart at den har tilsvarende virkning for EØS/EFTA-statene som for EU-statene. 

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel med den tilpasningen som er nevnt i foregående avsnitt.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)000
Rettsaktnr.: 2011/4130/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/551/EU
Celexnr.: 32011D4130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen