Vet-import av oksesæd

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/630/EU av 20. september 2011 om import av oksesæd til Unionen...

Commission Implementing Decision 2011/630/EU of 20 September 2011 on imports of semen of domestic animals of the bovine species into the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. november 2011 om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. Forskriften er fastsatt uten høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten kommer til erstatning for dagens regler om import av oksesæd fra tredjestater (vedtak 2004/639/EF).  

Rettsakten fastsetter en liste over hvilke tredjestater oksesæd kan importeres fra. Endringer i forhold til dagens liste er at Chile, Island, Grønland og St. Pierre og Miquelon er føyd til. 

Rettsakten fastsetter hvilke dyrehelsemessige betingelser som gjelder for importen. Betingelsene er hovedsakelig som i dag. Kravene når det gjelder smittsom leukose og epizootic haemorrhagic disease er likevel endret for å samsvare med kravene i direktiv 88/407/EØF og OIEs håndbok om diagnostiske tester og vaksiner til landdyr.

Rettsakten fastsetter tre modeller for helsesertifikater som skal følge med sæd som importeres. Hvilket sertifikat som skal brukes avhenger av om sæden er produsert før eller etter 31. desember 2004, dvs. før eller etter at de dyrehelsemessige betingelsene for import av oksesæd ble endret ved direktiv 2003/43/EF, og om sæden eksporteres fra seminstasjonen den er tatt ut på eller fra et sædlager. Sammenliknet med dagens sertifikater er det særlig sertifikatet for sæd fra sædlagre som er endret ved å skulle inneholde mer utfyllende informasjon.  

For import fra tredjestater som EU har bilaterale avtaler med fastsetter rettsakten at helsesertifikatkrav nedfelt i avtalene skal gjelde foran kravene i rettsakten. P.t. er særskilte helsesertifikatkrav nedfelt i bilaterale avtaler mellom EU og Canada og EU og Sveits.    

Rettsakten fastsetter krav til hvordan sæden skal transporteres. 

Rettsakten inneholder en overgangsbestemmelse som gir rett til å benytte det nåværende regelverket og helsesertifikater i en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsaken krever endring i forskrift 6. oktober 2003 nr.1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/630/EU
Celexnr.: 32011D0630

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 25.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker