Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1132/2011 av 8. november 2011 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder transitt av egg og eggprodukter fra Hviterussland gjennom Litauen til det russiske territorium Kaliningrad...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1132/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit of consignments of eggs and egg products from Belarus through Lithuania to the Russian territory of Kaliningrad...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. november 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Rettsakten er utarbeidet på bakgrunn av en forlengelse av listeføringen av Hviterussland på listen over godkjente tredjestater for transitt gjennom EU av egg og eggprodukter. Listeføringen begrenser seg til slike produkter for konsum, og for destinasjon Kaliningrad. Tredjelandslisten for import endres i tråd med at all transitt nå skal gå gjennom Litauen, som har påtatt seg kontroll av ordningen. Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 1132/2011. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 536/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1132/2011
Celexnr.: 32011R1132

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 29.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen