Evaluering av det sjette miljøhandlingsprogrammet

Evaluering av EUs sjette milljøhandlingsprogram...

The Sixth Community Environment Action Programme, final assessment ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

På EUs miljørådsmøte den 10. oktober `11 ble det vedtatt rådskonklusjoner. Kommisjonen vil legge frem forslag til et nytt miljøhandlingsprogram i 2012

Sammendrag av innhold

Det sjette miljøhandlingsprogrammet, Environmental Action Programme (EAP) ble vedtatt i 2002 og gjelder fram til og med 2012. Kommisjonen har nå (31. august`11) lagt frem en evaluering av programmet. Evalueringen er basert på en ekstern vurdering, Det europeiske miljøbyråets rapport om miljøstatus i Europa (SOER 2011), samt resultatene fra en offentlig høring.

Kommisjonen har gjennom evalueringen funnet at det sjette miljøhandlingsprogrammet har gitt miljøpolitikken en overordnet ramme, samt bidratt til en mer sammenhengende tilnærming til hvordan miljøpolitikken skal utformes. Programmet dekker i prinsippet hele miljøområdet - klimaendringer; natur og biologisk mangfold; miljø, helse og livskvalitet; naturressurser og avfall. De fleste av tiltakene i programmet har blitt eller er i ferd med å bli gjennomført. I ti års perioden for programmet er det gjort flere framskritt, blant annet utvidelse av nettverket av verneområder (Natura 2000), vedtak av en omfattende kjemikaliepolitikk (REACH) og et omfattende arbeid mot klimaendringer. Kommisjonen viser dog til at det ikke er noen automatikk i at medlemslandene faktisk lar seg forplikte av målsettingene i programmet. Og i evalueringen vises det til manglende gjennomførig av regelverk, og at implementeringen av eksisterende regelverk vil bli en hovedutfordring også framover. En annen viktig utfordring blir å gå fra oppretting av miljøskader til forebygging av miljøskader. Integrering av miljø i alle relevante politikkområder vil også bli viktig.

Kommisjonen viser til Europa 2020-strategien som forutsetter en omlegging til en grønn, ressureffektiv og konkurransedyktig lavutslippsøkonomi. Det er denne strategien som ligger til grunn for utviklingen i Europa og som nå følges opp av en rekke initiativ fra Kommisjonen, blant annet veikartet for ressurseffektivitet, veikartet for energi og råvaremeldingen. Med dette som utgangspunkt vil Kommisjonen vurdere hvordan et mulig nytt miljøhandlingsprogram skal kunne bidra til å styrke miljøpolitikken.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2011)531final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen