Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1074/2011 av 24. oktober 2011 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. representert ved RM Assosiates Ltd)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1074/2011 of 24 October 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cereviciae NCYC R-625 as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. represented by RM Assosiates Ltd)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsaken omhandler godkjenning av et nytt mikroorganismepreparat til bruk i fôr til avvent smågris opp til ca 35 kg levendevekt. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabilserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1872. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at det har potensial til å øke tilveksten hos avvent smågris. Minste tillatte mengde av preparatet tilsatt i fôret er 4x1010 KDE/kg fullfôr, der KDE = kolonidannende enheter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen har varighet til 14. november 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og admnistrative konsekvenser 

Dette er et nytt fôrtilsetningsstoff, som fôrindustrien kan velge å benytte i smågrisfôr. Hvorvidt det er aktuelt, vil det enkelte fôrkonsernet avgjøre ut fra praktiske og økonomiske vurderinger. For Mattilsynet vil ikke rettsakten få noen konsekvenser for tilsynsaktiviteten, da risikoen ved bruk av preparatet er minimal.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemenet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1074/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 21.11.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2011
Høringsfrist: 20.01.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen