Frakt og post fra tredjeland

Kommisjonsforordning (EU) nr. 859/2011 av 25. august 2011 som endrer forordning (EU)185/2010 av 4. mars 2011 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet og kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU som endrer kommisjonsbeslutning 2010/7...

Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation and Commission Decission 2011/5862/EU amending Commission Decision 2010/774/EU ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 859/2011 og kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU ble vedtatt i EU henholdsvis 25. august 2011 og 17. august 2011. Regelverket ble gjort gjeldende i EU fra 1. februar 2012. For Norge som EØS-land, må regelverket tas inn i EØS-avtalen før det kan gjennomføres i norsk rett. Det vil bli gjort ved endring av forskrift 1. mars 2011 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Forøvrig er det tatt inn en forutsetning i regelverket om at EU-kommisjonen skal vurdere konsekvensene og gjennomførbarheten av regelverket innen 31. desember 2012, og eventuelt foreslå endringer i regelverket innen 1. juli 2013.

Sammendrag av innhold

På bakgrunn av konkrete hendelser med flyfrakt fra Jemen i oktober 2010 har EU-kommisjoenen vedtatt en ny endringsforordning og en ny endringsbeslutning: Kommisjonsforordning (EU) nr. 859/2011 av 25. august 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet samt kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774 for så vidt gjelder frakt og post. I nevnte endringsforordning og -beslutning er det fastsatt nærmere bestemmelser om risikofrakt og -post fra tredjeland ("high risk cargo and mail"), samt krav til luftfartsselskaper som flyr frakt og/eller post fra tredjeland.

Det vil ikke bli gjort rede for det nærmere innholdet i kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU, da vedlegget til beslutningen inneholder detaljerte gjennomføringsbestemmelser som er hemmelige.

Forordningen og beslutningen gjelder håndtering av frakt og post fra tredjeland til EU/EØS-området. Regelverket innebærer at frakten kan deles i tre forskjellige kategorier, avhengig av sikkerhetsnivået i det landet frakten kommer fra:

 - Frakt som kommer direkte fra et tredjeland som ansees å ha tilsvarende sikkerhetsnivå som EU/EØS-området. Denne frakten trenger ikke å underkastes ytterligere sikkerhetstiltak. De landene som har godkjent sikkerhetsnivå er angitt i regelverket.

 - Frakt fra et tredjeland som ikke har godkjent sikkerhetsnivå. Luftfartsselskapet som opererer fra disse landene må ha såkalt ACC3-status. (ACC3 står for Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport). For å få ACC3-status må luftfartsselskapet oppfylle visse vilkår som er angitt i regelverket. Myndighetene i hvert EU/EØS-land mottar jevnlig oversikt over hvilke selskaper som har ACC3-status. Dersom et selskap ikke har ACC3-status, men likevel transporterer frakt fra land som krever slik status, er dette å anse som avvik. Luftfartstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at luftfartsselskapene etterlever kravene.

 - Frakt fra et tredjeland som ansees som et høyrisikoland. Frakten fra disse landene må transporteres med selskap som har ACC3-status. I tillegg skal selskapene sikre at frakten underkastes særskilt sikkerhetskontroll i det aktuelle tredjelandet før den lastes ombord i flyet. Securitystatus "SHR" (secure for passenger, all-cargo and all-mail aircraft in accordance with high risk requirements) benyttes på denne type frakt. De landene som har status som høyrisikoland er angitt i regelverket.

Regelverket inneholder to tidsfaser for ACC3:

  • Fase 1 gjelder fra 1. februar 2012 til 30. juni 2014 og innebærer at flyselskap som flyr frakt og/eller post inn til EU/EØS fra tredjeland som ikke står på listen over de landene som har godkjent sikkerhetsnivå, blir utpekt som såkalt ACC3-selskap ("Air Cargo og Mail Carrier operating in to the Union from a Third Country Airport"). ACC3-status gis på nærmere vilkår av vedkommende myndighet, for Norge er dette Luftfartstilsynet. For å få ACC3-status må flyselskapet blant annet avgi en erklæring ("Declaration of Committments") og forsikre at sikkerhetsprogrammet deres dekker spesielle krav som er nedfelt i vedlegg 6-G i forordningen. ACC3 skal beskrive detaljene for sikkerhetskontroll gjennomført av fraktleverandører, kjente avsendere og registrerte avsendere som leverer forsendelser til selskapet.
  • Fase 2 gjelder fra 1. juli 2014 og fra dette tidspunktet skal ACC3 i tillegg til ovennevnte sikre at fraktleverandører og kjente avsendere i tredjeland er blitt godkjent av en uavhengig kontrollant ("independent validator").

Merknader 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Regelverket innebærer konsekvenser primært for følgende aktører:

  • For å fly frakt og post til EU/EØS fra lufthavner i enkelte tredjeland må vedkommende luftfartsselskap ha ACC3-status. Luftfartsselskaper som er godkjent ACC3 forplikter seg til å oppdatere securityprogrammet sitt, gjennomføre sikkerhetstiltak for å sikre at kravene i regelverket er oppfylt for post og frakt som skal inn til EU/EØS. 
  • Luftfartstilsynet får utvidede oppgaver ved at ACC3-luftfartsselskaper må følges opp, herunder adgangskontroll og virksomhetstilsyn. Omfanget anslås til 15 dagsverk.  
  • Lufthavnene i Norge mottar begrenset volum av frakt og post fra tredjeland. Luftfartsselskaper som har fått sin AOC eller har hovedtyngden av sine flyginger i andre EU/EØS-land, vil bli fulgt opp av vedkommende lands myndighet (adgangskontroll). 

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært på høring. Toll- og avgiftsdirektoratet har bemerket at gjennomføringen av EU-regelverket vil innebære en utfylling, men også en overlapping, av det EU-regelverket som tollmyndighetene har implementert knyttet til sikkerhet i vareførselen. I denne sammenheng er det viktig at aktørene er klar over at de har forpliktelser overfor både toll- og luftfartsmyndigheter, og rapporteringsplikten blant annet må oppfylles overfor begge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 859/2011
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32011R0859

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.08.2011
Frist returnering standardskjema: 07.10.2011
Dato returnert standardskjema: 29.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 023/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.12.2011
Høringsfrist: 24.01.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2013

Lenker