Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/690/EU av 14. oktober 2011 som endrer og korrigerer vedlegget til vedtak 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Implementing Decision 2011/690/EU of 14 October 2011 amending and correcting the Annex to Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.10.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og gjennomføres i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven §23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

Belize - slettes fra listen

Ghana - godkjent plan for honning

India - godkjent plan for honning

Madagaskar - godkjent plan for honning 

Mauritius - plan for fjørfe ikke godkjent

Tyrkia - godkjent plan for egg

Singapore - feilaktig fotnote på akvakulturdyr er fjernet

I tillegg er rekkefølgen på fotnotene til listen endret.

Merknader

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/690/EU
Celexnr.: 32011D0690

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 11.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker