Utslipp fra tunge kjøretøy

Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF...

Commission Regulation (EU) No 582/2011 of 25 May 2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and amending Annexes I and III to Directive 2007/46/EC of the European Parliament ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 25. juni 2011, og trådte i kraft i EU 15. juli 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 582/2011 gjennomfører og endrer europaparlaments- og rådsforordning 595/2009 om avgassutslipp fra tunge nyttekjøretøy (Euro IV). Forordning 595/2009 er per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Utkast til EØS-komitebeslutning er imidlertid klarert i underkomiteen og vil oversendes EUs utenrikstjeneste EEAS (European External Action Service) for videre behandling i februar 2012.  Forordning 595/2009 innfører strengere krav til avgassutslipp fra tunge kjøretøy som skal godkjennes fra 2013, med grenseverdier for utslippene og ikraftredelsesdatoer. Forordning 582/2011 inneholder de konkrete tekniske og administrative bestemmelsene som er nødvendige for å gjennomføre 595/2009, for at kjøretøy skal kunne typegodkjennes etter regelverket. Forordningen endrer også bilagene til direktiv 2007/46/EF, dette gjelder tilpasning av teknisk innhold i typegodkjenningsdokumentasjon. Direktiv 2007/46/EF er per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakten er imidlertid klarert EØS-relevant og akseptabel i EØS/EFTA-statene og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.* Se oppdatert statusfelt. Forordning 582/2011 inneholder også krav til bilprodusentene om å gjøre tilgjengelig vedlikeholds- og reparasjonsinformasjon, samt informasjon om bilenes egendiagnistikk, slik at uavhengige verksteder får tilgang på dette.  Forordning 582/2011 innfører videre krav til såkalte “off-cycle” avgassutslipp, og utstyr for måling av dette. Dette innebærer krav til utslipp fra bilene i virkelig trafikk, og ikke bare i den fastsatte testsyklusen for typegodkjenning. Dette skal sikre at avgassrensesystemene fungerer i virkelig trafikk. Forordningen innfører også krav for typegodkjenning av erstatnings-avgassrenseutstyr, og fastsetter ny målemetode for måling av partikkelutslipp.

Merknader (se også punktet "status")

Forordning 582/2011 endrer forordning 595/2009 som er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 95.

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk. Herunder vil forordningen implementeres i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper/andre fora (TCMV m.m.) forut for vedtakelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0582/2011
Basis rettsaktnr.: 0595/2009
Celexnr.: 32011R0582

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2011
Frist returnering standardskjema: 08.08.2011
Dato returnert standardskjema: 18.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.09.2012

Lenker

Til toppen