Beslutning om endring av ELV-direktivet

Kommisjonsdirektiv 2011/37/EU av 30. mars 2011 som endrer vedlegg II til parlamentets- og rådsdirektiv 2000/53/EC om kasserte kjøretøy...

COMMISSION DIRECTIVE 2011/37/EU of 30 March 2011 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 30. mars 2011

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53/EC om kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Direktivets vedlegg II omtaler bruksområder og materialer som ikke er omfattet av forbudet og det følger av direktivets art. 4(2)(a) at dette vedlegget skal endres i tråd med den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området. Siste endring av vedlegget kom av kommisjonsbeslutning 2010/115 som fastsatte nye grenseverdier for innhold av farlig stoffer i komponenter som er unntatt fra forbudet. Kommisjonsdirektivet 2011/37 endrer vedlegg II til Parlaments- og rådsdirektiv 2000/53 og fastsetter implementeringsfristen for medlemslandene til innen 31. desember 2011.   Vedlegg II av kommisjonsdirektiv 2011/37 erstatter forrige vedlegg II.   Endringene som er gjort er teknisk svært detaljerte og omfatter blant annetjusteringer av bruken av bly som legeringskomponent, bly og blyforbindelser i komponenter, seksverdig krom som korrosjonsvern i kjølesystemer i motoriserte husvogner, kvikksølv i belysning og kadmium i batterier til elektriske kjøretøyer.    

Merknader

Vedlegg II til direktivet om kasserte kjøretøy er i Norge gjennomført i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 2 vedlegg III. Materialer og komponenter unntatt fra forbudet i § 2-19. Endringene som følger av kommisjonsdirektiv 2011/37 har blitt gjennomført i produktforskriften ved at tilsvarende endringer har blitt gjort i nevnte vedlegg III.. Det ble ikke mottatt innvendinger mot endringene i forbindelse med høring av endringsforslaget. Endringene anses ikke å ha betydelige administrative, økonomiske eller miljømessige konsekvenser. Norge  har liten produksjon av kjøretøy, og kjøretøy og deler importeres hovedsakelig fra andre medlemsland som snarlig vil implementere disse endringene. Import av produkter som ikke følger EU-kravene om innhold av tungmetaller kan forekomme, men omfanget av slik import anses for å være liten i forbindelse med nyere kjøretøy. Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 13.10.11, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er begrenset til å presisere en foregående kommisjonsbeslutning. Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser. Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/37/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF
Celexnr.: 32011L0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2011
Frist returnering standardskjema: 12.05.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 187/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2012
Høringsfrist: 04.02.2013
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2013

Lenker