Biocider-dichloro/8

Kommisjonsdirektiv 2011/66/EU av 1. juli 2011 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on i vedlegg I...

Commission Directive 2011/66/EU of 1 July 2011 amending Directive 98/8/EC to include 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2011/66/EU ble vedtatt 1. juli 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 48/2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - gir regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/66/EU godkjennes stoffet 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on til bruk i trebeskyttelsesmidler (produkttype 8) og føres opp som et aktivt stoff i vedlegg I til biociddirektivet. Imidlertid knyttes det strenge betingelser til godkjenning.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenning gis med følgende betingelser:

• Som følge av de forutsetninger som ble tatt i forbindelse med risikovurderingen skal det ved bruk av produktet, som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av fagfolk, alltid benyttes verneutstyr, med mindre det i søknaden fremgår at risikoen i forbindelse med industriell bruk kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.

• Som følge av identifisert risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø skal det settes i verk passende tiltak for å beskytte disse miljøene. For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikkerhetsdatablad at nylig behandlet trevirke etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

Merknader

Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/66/EU inkluderes stoffet 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen trebeskyttelsesmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet.

Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiv vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i henhold til artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF) om at kostnader forbundet med forvaltning av biociddirektivet skal dekkes gjennom gebyrer. Kostnader for aktører er knyttet til betaling av gebyrer for produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i trebeskyttelsesmidler.

Rettslige konsekvenser; Gjennomføring av direktiv 2011/66/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i regelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. Norge var rapportørland for stoffet 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on og et omfattende arbeid er ferdigstilt ved vedtak av dette inkluderingsdirektivet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0066/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32011L0066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2011
Frist returnering standardskjema: 22.08.2011
Dato returnert standardskjema: 19.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen