Etablering av økonomisk sikkerhet

Kommisjonsbeslutning av 20. april 2009 om tekniske retningslinjer for etableringen av den økonomiske sikkerhetsordningen, jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om behandling av avfall fra mineralindustrien...

COMMISSION DECISION of 20 April 2009 on technical guidelines for the establishment of the financial Guarantee in accordance with Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council concerning the management of waste from extractive industries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. april 2009.

Kommisjonsbeslutningen ble behandlet av EØS-spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Kommisjonsbeslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 31. mars 2012.

Endringene i avfallsforskriften trådte i kraft 15. juni 2012.

Sammendrag av innhold

I henhold til Europaparalamentets og Rådets direktiv 2006/21/EU om behandling av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) artikkel 14 stilles det krav om at visse virksomheter som behandler farlig avfall fra mineralindustrien ikke kan motta denne typen avfall før det er stilt økonomisk sikkerhet. Sikkerhetsstillelsen skal dekke alternativ behandling av den mengden farlig avfall som vedkommende virksomhet har lagertillatelse for. Midlene skal eksempelvis komme til anvendelse av myndighetene ved en eventuell konkurs, nedleggelse, driftstans, dersom virksomheten får betalingsproblemer eller dersom andre kritiske situasjoner inntreffer.  Kommisjonsbeslutning 2009/335/EF angir retningslinjer for hva som skal ligge til grunn for beregningen av den økonomiske sikkerheten, jf. direktiv 2006/21/EF artikkel 5. Forhold som blant annet skal ligge til grunn for beregningen er sannsynlige helse- og miljøkostnader knyttet til drift og tiltakskostnader knyttet til opprydding ved avvikling av drift.  

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/335/EF er gitt med hjemmel i EU-traktaten artikkel 175. 

Kommisjonsbeslutning 2009/355/EF er gjennomført i norsk rett ved en endring i avfallsforskriften.

Etablering av økonomisk sikkerhet må samordnes med tilsvarende krav i forskrift til mineralloven.

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutningen har ikke vært på egen høring, men var innarbeidet i høringsforslaget knyttet til innføring av direktiv 2006/21/EF. Denne høringen ble avsluttet 1. juni 2011.  Av relevante merknader påpekte blant annet Norsk Bergindustri at det forutsettes at reglene knyttet til økonomisk sikkerhet samordnes med tilsvarende regelverk i mineralloven.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/335/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/21/EF
Celexnr.: 32009D0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 01.06.2011
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.05.2012

Lenker

Til toppen