Forordning (EU) nr. 748/2012

Forordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøy og relaterte produkter, deler og utstyr, så vel som for sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner ...

Commission Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA har utgitt flere NPA (Notices of Proposed Amendment), blant annet NPA 2006-16, NPA 2008-12, NPA 2008-09 og NPA 2008-07 i forkant av uttalelsene til Opinion nr. 01/2009 av 24. august 2009, Opinion nr. 02/2009 av 11. november 2009, Opinion nr. 01/2010 av 12. mai 2010 og Opinion nr. 01/2011 av 18. mars 2011.  Forordning (EU) nr. 748/2012 ble vedtatt 3. august 2012. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA. Det vil i løpet av høsten 2012 bli gjennomført en norsk høring rundt regelverksforslagene.   

Europakommisjonen har vedtatt forordning (EU) nr. 748/2012 den 3. august 2012 under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions funktionsmåte, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk luftfartssikkerhetsagentur, og om opphevelse av Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, særlig artikkel 5, stk. 5, og artikkel 6, stk. 3 og ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonens forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner har blitt endret vesentlig ved flere leiligheter. Da det skal foretas ytterligere endringer, bør forordningen av klarhetshensyn omarbeides.

I forordning (EF) nr. 216/2008 (Basisforordningen) fastsettes det felles vesentlige krav for å sikre et høyt ensartet nivå for sivil luftfartssikkerhet og miljøbeskyttelse. I henhold til denne skal Kommisjonen vedta de nødvendige gjennomføringsbestemmelser for å sikre, at disse finner ensartet anvendelse, og ved denne forordning opprettes Det Europeiske Luftfartssikkerhetsagentur (heretter "EASA") for å bistå Komminsjonen med å utarbeide disse gjennomføringsbestemmelser.

Forordning (EU) 748/2012 er basert på fire uttalelser (Opinions) utarbeidet av EASA. Disse er tidligere omtalt i et EØS-faktanotat. Uttalelse nr. 01/2009 av 24. august 2009 om "Muligheten for å avvike fra luftdyktighetsbestemmelsene ved konstruksjonsendringer", uttalelse nr. 02/2009 av 11. november 2009 om "Reparasjons- og konstruksjonsendringer av European Technical Standard Order" (ETSO), uttalelse nr. 01/2010 av 12. mai 2010 om "Sub Part J Design Organisasjons Approval (DOA)"og uttalelse nr. 01/2011 av 18. mars 2011 om " ELA-Prosess og standard konstruksjonsendringer og reparasjoner", er alle endringer til Kommisjonens forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.  

Forordning (EU) nr. 748/2012 er vedtatt i henhold til prosedyre i overensstemmelse med artikkel 19 og artikkel 65 (1) i forordning (EF) nr. 216/2008 (grunnforordningen).  

Forordning (EU) nr. 748/2012 ersatter derfor forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Hovedformålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til og prosedyrene for både luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

I Norge er forordning (EF) nr. 1702/2003 implementert jf. forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Denne må oppheves og erstattes av forordning (EU) nr. 748/2012.

Forordning (EU) nr. 748/2012 er hjemlet i forordning (EC) nr. 216/2008 (basisforordningen), som ennå ikke er implementert i Norge. I Norge gjelder forordning (EF) nr. 1592/2002 som basisforordning. Det forventes at forordning (EC) nr. 216/2008 blir implementert i norsk rett primo 2013. Luftfartstilsynet har foretatt en konkret vudering av forordning (EU) nr. 748/2012 og finner at denne ikke kan tas inn i EØS-avtalen og norsk rett, før forordning (EC) nr. 216/2008 er implementert i norsk rett.

Hovedpunkter: Endringer i forordning (EU) nr. 748/2012

Forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes av den nye forordningen (EU) nr. 748/2012.

Forordning (EF) nr. 1702/2003 (inkludert vedlegg Part 21) og dens 7 påfølgende endringer erstattes per 10. september 2012 av den nylig publiserte forordning (EU) nr. 748/2012.

En oppsummering av de viktigste endringene som følge av disse 4 uttalelser (Opinions) og endringene introdusert av Kommisjonen er gitt nedenfor.

Overgang

En overgangsbestemmelse inntas i artikkel 11 som automatisk konstruerer referanser til den opphevede regulering og dennes artikler kan leses som henvisninger til den nye forskriften og dennes artikler. Dette betyr at det ikke er noe umiddelbart behov for å oppdatere noen dokumenter for å overholde regelen.

Om forordning (EU) nr. 748/2012

Opinion No 01/2009 om "Mulighet for å avvike fra luftdyktighetsregler i tilfelle av design endringer ". Dette introduserer 21.A.101 (f): Innføringen av muligheten for et valg for å vise overensstemmesle med kravene ved endringer i TC og STC's. Dette er i samsvar med det valg som allerede eksisterer for å vise overensstemmelse med kravene ved  nye TCs.

Opinion No 02/2009 om "Reparasjon og design endringer til European Technical Standard Order ". Ulike endringer i 21.A.263, 431, 433, 437, 445, 451 og 604 er innført for å sikre at designendringer og reparasjoner av APU behandles på samme måte som designendringer og reparasjoner til produkter.

Opinion No 01/2010 om "kapittel J DOA". Dette introduserer et krav for søkere til TC, endringer i TC og STC's å etablere et sertifiseringsprogram. Det utvider også DOA privilegier til å inkludere en mulighet til å godkjenne mindre revisjoner av Aircraft Flight Manualer.

Opinion No 01/2011 om "European småfly (ELA) prosess" og "standard endringer og reparasjoner".

Disse endringene påvirker primært allmennflyging og tar opp følgende problemstillinger:

- Innføring av definisjoner av europeisk småfly ELA1 og ELA2

- Innføring i 21.A.14 av en tredje måte å demonstrere designevne: ved å etablere et sertifiseringsprogram;

- Innføring av begrepet standard endringer og reparasjoner i 21.A.90B og 21.A.431B som ikke trenger EASA eller DOA godkjenning. Dette konseptet vil ikke tre i kraft før EASA har utstedt dedikerte sertifiseringsspesifikasjoner (CS) inkludert en katalog over endringer og reparasjoner (tilsvarende FAA AC 43-13). Regelverksprosessen for å etablere denne CS er aktiv og en NPA ventes andre kvartal neste år.

- Innføring av en ny kategori av reservedeler som kan installeres i ELA1 og ELA2 fly uten EASA FORM 1 og under ansvar av eieren (se 21.A.307). EASA vil snart publisere et sertifiseringsmemorandum som kan gi midlertidig veiledning for implementeringen av dette nye kravet. På lang sikt vil AMC og GM bli utviklet som en del av et regelverksforberedende oppdrag (RMT.0018 og RMT.0571) "Installasjon av deler og utstyr som er utgitt uten EASA FORM 1 eller tilsvarende".

Endringer introdusert av Kommisjonen

Forordning (EU) nr. 748/2012

 - I forordningen (EU) nr. 748/2012 er artiklene omnummerert.

 - En ny artikkel 10 er innført om utstedelse og funksjon av AMC'er (i samsvar med forordning 2042/2003).

  Annex I - Part-21

 - 21A.263 (c) (6) er endret for å utvide DOA privilegium til å godkjenne Flight Conditions for en tillatelse til å prøvefly  første fly av nye typer eller modifiserte typer.

  - Vedlegg I til Part-21: I instruks for bruk av EASA FORM 1 siste setning relatert til begrepet "godkjent konstruksjonsdata" fjernes i punkt 1.3.

- Nummereringen av avsnitt i Part 21 endres til å omfatte en prikk mellom "21" og avsnittbetegnelsen "A" eller "B". Denne endringen krever ikke umiddelbar oppdatering av selskapets dokumenter som refererer til Part-21 avsnitt, men kan gjennomføres når disse dokumentene revideres av andre grunner.

 Et nytt vedlegg II er innført for å vise de opphevede forskrifter.

 Et nytt vedlegg III innføres med en tabell som samholder nummereringen av den nye forskriften med den opphevede forskriften.

Sakkyndige instanser merknader

Forordning (EU) nr. 748/2012 vil kreve opphevelse av forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og vedtakelse av en ny gjennomføringsforskrift. Luftfartstilsynet har vurdert at en høring med høringsfrist på to måneder anses hensiktsmessig.

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser.  Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 (sertifiseringsforskriften), som er gitt i standardbrev og prosedyrer. Markedet må også endre en del referanser i sine prosedyrer. 

Forordning (EU) nr. 748/2012 er hjemlet i forordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen), som ennå ikke er implementert i Norge. I Norge gjelder forordning (EF) nr. 1592/2002 som basisforordning. Det forventes at fordning (EF) nr. 216/2008 vil tre i kraft i Norge primo 2013.

Luftfartstilsynet har foretatt en konkret vurdering av forordning (EU) nr. 748/2012, som erstatter forordning (EF) nr. 1702/2003 og finner at forordning (EU) nr. 748/2012 ikke kan tas inn i EØS-avtalen og norsk rett, før forordning (EF) nr. 216/2008 er implementert i norsk rett, fordi forordning (EU) nr. 748/2012 er vedttatt med hjemmel i forordning (EF) nr, 216/2008.

 EASA vil også utarbeide konkrete forslag til en klargjøring av dagens regelverk og økt standardisering. Luftfartstilsynet ser positivt på en klargjøring av reglene og standarder.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen av forordning (EU) nr. 748/2012, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten. Forordningen (EU) nr. 748/2012 inneholder ikke politiske problemstillinger.

Luftfartstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Gjennomført i forskrift 4. mars 2013 nr. 252.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)748
Rettsaktnr.: 748/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0748

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2012
Frist returnering standardskjema: 03.10.2012
Dato returnert standardskjema: 14.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 223/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.09.2012
Høringsfrist: 20.11.2012
Frist for gjennomføring: 04.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 04.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.03.2013

Lenker