Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU) nr. 881/2011 av 2. september 2011 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1137/2007 om sammensetningen av et preparat av Bacillus subtilis DSM 17299 som fôrtilsetningsstoff (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S) og bruk av det i fôrvarer som inneh...

Commission Implementing Regulation (EU) No 881/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the additive composition of the preparation of Bacillus subtilis DSM 17299 (holder of the authorisation Chr. Hansen A/S) and its use in feed containing formic acid...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endringer i godkjenningen av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet av Bacillus subtilis DSM 17299 er godkjent ved forordning (EF) nr. 1137/2007 og klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1821. Endringen omfatter en økning av innholdet av preparatet i slaktekyllingfôr til 1,6x1010 KDE/kg (kolonidannende enheter/kg) og tillatelse til å bruke det i fôr som er tilsatt maursyre. Nye opplysninger om preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De finner at endringene ikke medfører farer for folkehelse, dyrehelse eller miljøet og at preparatet har ønsket effekt om det tilsettes i fôrvarer som inneholder maursyre. Preparatet kan også benyttes i fôrblandinger som er tilsatt et av alle godkjente koksidiostatika.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har samme varighet som den opprinnelige godkjenningen, til 22. oktober 2017.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det finnes allerede tilsvarende preparater i markedet, men dette kan også brukes i fôr tilsatt maursyre, noe som utvider bruksområdet. At det også kan tilsettes fôrblandinger som inneholder koksidiostatika, gjør at en har mange effekter i ett preparat. Hvorvidt fôrindustrien velger å ta i bruk preparatet vil avhenge av forhold ved den enkelte virksomheten og eventuelt hva kundene deres foretrekker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 881/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.09.2011
Frist returnering standardskjema: 28.10.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2011
Høringsfrist: 19.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen