Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Norel SA)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 887/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium CECT 4515 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Norel SA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr.4b1713.

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har potensial til å øke tilvekst og fôrutnyttlse hos slaktekylling. Kravet til minste tillatte innhold av preparatet er satt til 1x109 KDE/kg fôrblanding, KDE = kolonidannende enheter. Preparatet har angitt analysemetode, og det er tillatt å tilsette det i fôrblandinger som inneholder et godkjent koksidiostatikum. Det anbefales å benytte støvmaske når en håndterer det rene preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. september 2021.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får enda et mikroorganismepreparat tilgjengelig, som kan benyttes i slaktekyllingfôr med hensikt å bedre produksjonsutbyttet. Hvorvidt preparatet vil bli tatt i bruk, vil avhenge av praktiske forhold ved den enkelte fôrvirksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 887/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0887

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2011
Frist returnering standardskjema: 01.10.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2011
Høringsfrist: 19.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker