Utforming av kjøretøy foran

Kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2011 av 12. mai 2011 om endring av bilaget til forordning (EF) nr. 631/2009 om gjennomføringsbestemmelser for bilag I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkjenning av motorkjøretøy når det gjelder beskyttelse av fotgjengere og andre ...

COMMISSION REGULATION (EU) No 459/2011 of 12 May 2011 amending the Annex to Regulation (EC) No 631/2009 laying down detailed rules for the implementation of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 12. mai 2011, og kom til anvendelse i EU 2. juni 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 78/2009 er en særrettsakt som angår typegodkjenningsprosessen i direktiv 2007/46/EF om typegodkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy (rammedirektiv). Verken forordning (EF) nr. 78/2009 eller direktiv (EF) nr. 2007/46/EF er per dato innlemmet i EØS-avtalen, men vil bli vedtatt innlemmet i EØS-komiteens møte i februar 2012* Se oppdatert statusfelt. I forordning 78/2009 anføres det grunnleggende krav til den ytre utformingen av kjøretøy til beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter. Kjøretøyene skal utformes slik at deler og utstyr på bilen, som kommer i kontakt med myke trafikanter, i minst mulig grad er til skade for trafikantene. Kommisjonsforordning (EF) nr. 631/2009 av 22. juli 2009 fastsetter gjennomføringsbestemmelser for vedlegg I til forordningen.

Kommisjonsfordning (EF) Nr. 459/2011 inneholder krav til prøvemetode når det gjelder kjøretøyers utforming foran med montert kufanger. Forordningen fastsetter at dersom høyden på kufanger er mellom 425 mm og 500 mm kan fabrikanten velge om prøvemetoden som er beskrevet i kap.II eller III i forordning (EF) 631/2009 skal anvendes. Videre er det beskrevet hvilke toleranser som kan aksepteres dersom det finnes en avtagbar slepekrok. Forordning (459/2011) endrer også kap. VI og VII i forordning (EF) Nr. 631/2009  når det gjelder prøvepunkter relatert til barn/kortvokste personer.

Merknader

EF-hjemmel

Forordingen er truffet under henvisning til forordning (EF) nr. 78/2009 som er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Norsk gjennomføring (se også under punktet "status")

Forordningen vil bli implementert i forbindelse med fastsettelse av ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil, knyttet til implementering av direktiv 2007/46/EF som fastsetter en ramme for typegodkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Direktiv 2007/46/EF per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet er imidlertid klarert EØS-relevant i EØS/EFTA-statene og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.

Forordningen medfører ingen økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den medfører heller ingen administrative kostnader utover at den må implementeres i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper eller møter i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 459/2011
Basis rettsaktnr.: 631/2009
Celexnr.: 32011R0459

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.05.2011
Frist returnering standardskjema: 04.07.2011
Dato returnert standardskjema: 18.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker