Kredittvurderingsbyråforordningen - endringsforordning (CRA II)

Europaparlaments- og rådsforordnig (EU) nr. 513/2011 om endringer i forordning om kredittvurderingsbyråer ...

Regulation No 513/2011 amending Regulation No 1060/2009 on Credit Rating Agencies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

CRA II har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om kredittvurderingsbyråer.

Sammendrag av innhold

Allerede på ikrafttredelsestidspunktet for forordning (EU) nr. 1060/2009 (CRA I) om kredittvurderingsbyråer var det fremmet forslag til vesentlige endringer i forordningens bestemmelser om registrering og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet, ved at både registreringsmyndighet og tilsyn skulle overføres fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Endringsforordningen (EU) nr. 513/2011 (CRA II) gjennomfører de varslede endringene i konsesjons- og tilsynsregime. 

Kort redegjørelse for reglene i CRA I 

Kredittvurderingsbyråforordningen i  sin opprinnelige form (CRA I) fastslår at foretak som er underlagt tilsyn på finansområdet (kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskap, reassuranseforetak, verdipapirfond (UCITS), alternative investeringsfond og foretak for pensjonsfond mv) kun kan benytte kredittvurderinger utarbeidet av kredittvurderingsbyråer etablert innenfor EU, og som er registrert i henhold til forordningen, "for regulatory purposes". Kredittvurderinger av enheter eller produkt lokalisert i et tredjeland kan benyttes på nærmere bestemte vilkår, herunder at vurderingene bekreftes av et registrert kredittvurderingsbyrå, eller at ESMA anser tredjelandets tilsyn som likestilt med EU-tilsynsmyndigheten.

CRA II - endringsforordningens regler om konsesjon, tilsyn og sanksjoner

Endringsforordningen gir regler om godkjenning og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet.

Forordningen fastslår at så vel konsesjonsmyndighet, tilsynsmyndighet (både dokumentbasert og stedlig tilsyn) og sanksjonering av kredittvurderingsbyråene ved brudd på forordningens regler, ligger direkte i ESMA, og ikke til nasjonale tilsynsmyndigheter. ESMA kan imidlertid delegere avgrensede og konkrete oppgaver til nasjonale myndigheter. Kredittvurderingsbyråene skal betale tilsynsavgift til ESMA, som igjen skal godtgjøre nasjonale myndigheter i den grad de bistår i ESMAs arbeid. 

Vurdering

Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitbeslutning 203/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)289
Rettsaktnr.: 0513/2011
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32011R0513

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2011
Frist returnering standardskjema: 12.07.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker