Endring i IFRS-forordningen

Kommisjonsforordning som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 når det gjelder endringer i internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) 7 ...

Amending Regulation 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation 1606/2002 as regards International Financial Reporting Standards (IFRS) 7. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 1205/2011 ble vedtatt i EU den 22. november 2011, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i standardene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 30. juni 2011.

Sammendrag av innhold

EØS notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1205/2011 vedtar endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger - overførsel av finansielle eiendeler.

Endringene skal bidra til at brukerne av årsregnskapet blir bedre i stand til å vurdere risikoeksponeringen forbundet med overføring av finansielle eiendeler og virkningen av slik risikoeksponering for foretakets finansielle stilling, herunder særlig ved overføringstransaksjoner knyttet til verdipapirisering av finansielle eiendeler.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1205/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2011
Frist returnering standardskjema: 05.01.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen