Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenningen av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta- glukanase (EC 3.2.1.4) produsert av Aspergillus niger (CBS 120604) som fôrtilsetningsstoff til slaktek...

Commission Implementing Regulation (EU) No 237/2012 of 19 March 2012 concerning the authorisation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for chick...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt enzympreparat, som består av to enzymer i blanding. Ett av enzymene er produsert ved hjelp av en genmodifisert mikroorganisme. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer, og det søkes bare godkjent til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det viser seg å ha effekt ved å kunne øke tilvekst og sluttvekt hos slaktekyllinger. Det er angitt analysemetode for preparatet. Videre er det fastsatt grense for minste tillatte innhold av de to enzymene i fullfôr, for at det skal ha ønsket effekt. Den er 50 U/kg fôr for alfa-galaktosidase og 285 U/kg for endo-1,4-beta-glukanase, der U er måleenhet for enzymaktivitet. Det er også gitt anbefaling om største innhold av de to enzymene på hhv. 100 U/kg og 570 U/kg fôr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 9. april 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange andre enzympreparater til samme formål er godkjent. Fôrindustrien får tilgang til et nytt enzympreparat til bruk i slaktekyllingfôr. Om de ønsker å ta det i bruk til erstatning for andre tilsvarende vil være et praktisk og økonomiske spørsmål for hver enkelt virksomhet. Da preparatet bare kan benyttes i slaktekyllingfôr, vil en ikke ha noen "flerbruksfordeler" med preparatet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 237/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0237

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2012
Frist returnering standardskjema: 09.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2012
Høringsfrist: 02.07.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen