Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenningen av dikopperklorid trihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 269/2012 of 26 March 2012 concerning the authorisation of dicopper chloride trihydroxide as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av en uorganisk kobberforbindelse som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Tidligere er andre kobberforbindelser godkjent. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Det vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner bruken, slik den er beskrevet i søknaden, trygg for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Likeså at det er en effektiv kilde for tilførsel av kopper til alle dyrearter. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen av dikopperklorid trihydroksid setter ulike grenser for største tillatte innhold av kobber (aktivt stoff) i fôr til ulike dyrearter. De er for storfe 35 mg kopper/kg fôr, kalver og sau 15 mg/kg, smågris opp til 12 ukers alder 170 mg/kg, krepsdyr 50 mg/kg og andre dyrearter 25 mg kobber/kg fôr. Det er ikke gjennomført forsøk med alle dyrearter (ikke småfe og fisk) for å fastsette grenseverdiene, men preparatet er godkjent til alle. Kobberpreparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks. Ved merking av fôrblanding til sau skal det, når den inneholder mer enn 10 mg kobber/kg, angis at "denne mengden av kobber kan gi forgiftning hos visse saueraser". Likeså dersom fôrblandinger til storfe inneholder mindre enn 20 mg kobber/kg skal det angis at "denne mengden av kopper kan gi kobbermangel hos storfe som beiter på områder med høgt innhold av molybden eller svovel i jorda".

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 16. april 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

For innhold av kobber i fôrblandinger til gris under 12 ukers alder, har Norge unntak fra EØS-avtalen. Siden kobber i store mengder har vekstfremmende virkning, har Norge en nasjonal grense for største tillatte kopperinnhold i smågrisfôr på 35 mg kobber/kg, mens Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fastsetter grensen til 170 mg/kg. Dette unntaket videreføres i Norge uavhengig av hvilken kopperkilde som benyttes som fôrtilsetningsstoff. Det er ikke fremmet forslag fra griseprodusenter eller fôrindustrien om å øke denne grensen.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet til erstatning for andre kopperkilder, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Alle godkjente kopperpreparater kan brukes i fôr til alle dyrearter, så "flerbruksfordelene" gjelder generelt for disse preparatene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 269/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0269

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2012
Frist returnering standardskjema: 16.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2012
Høringsfrist: 02.07.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen