IED. BAT-konklusjoner for jern- og stålindustrien

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/135/EU av 28. februar 2012 som etablerer BAT-konklusjoner (beste tilgjengelige teknikker) for jern- og stålindustri under direktiv 2010/75/EU om industriutslipp

Commision implementing decision 2012/135/EU of 28 February 2012 establishing best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for iron and steal production

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter det nåværende direktiv 2008/1/EF om intergrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trer i kraft 6. januar 2013. Et grunnleggende prinsipp i industridirektivet er bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) til forebygging og begrensning av forurensning.EU utarbeider såkalte BAT-referansedokumenter (BREF) for de aktuelle typene industrivirksomhter for å bestemme om noe skal anses som beste tilgjengelige teknikk. BREF for aktuelle industrier er resultatet av informasjonsutveksling organisert i samsvar med industriutslippsdirektivet artikkel 13, og beskriver status for anvendte teknikker i sektoren, aktuelle utslipp og forbruk, teknikker som er vurdert med sikte på å bestemme BAT, samt BAT-konklusjoner og eventuelle nye BAT-teknikker som er under utvikling. I tillegg er oppfølging og kontroll som henger sammen med BAT, og behovet for relevante tiltak for å bekjempe forurensningsskade, en del av BREF. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. industriutslippsdirektivet artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"). BAT-konklusjoner skal utformes med en del som beskriver generelle BAT-konklusjoner for virksomheter som omfattes av det aktuelle BREF-dokumentet, og en del som omfatter prosess-spesifikke BAT-konklusjoner for hver type prosess. 

BREF er juridisk bindende dokumenter. Nasjonale myndigheter må sørge for at alle tillatelser er oppdatert i henhold til - og at de aktuelle anleggene følger - oppdaterte BAT-konklusjoner innen fire år etter at BREF-dokumentet ble publisert. Rammen i direktivet er at BREF-dokumentene skal revideres med en frekvens på åtte år. Direktivet bestemmer at tillatelser som faller under en bestemt BAT-konklusjon må vurderes og oppdateres innen 4 år når en ny BAT-konklusjon foreligger (IED art. 21 pkt. 3). R

BAT-konklusjonene for jern- og stålproduksjon er inndelt i en generell del som omhandler alle typer prosesser for produksjon av jern og stål, og i seks deler som omhandler de enkelte prosessene for jern- og stålproduksjon.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i artikkel 192 TEUF. 

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett, siden det er til behandling i EFTA-landene. Det vurderes å gjennomføre industriutslippsdirektivet ved et nytt kapittel i forurensningsforskriften og at BAT-konklusjoner tas inn som vedlegg til dette kapittelet.

Norge er observatør i "Artikkel 75-komiteen", men har ikke stemmerett.

Industriutslippsdirektivet anses for det vesentlige å ligge innenfor gjeldende norsk regelverk og praksis. Prinsippet om beste tilgjengelige teknikk ble innført i Norge ved forurensningsloven i 1981, men er mer detaljert beskrevet i EU/EØS-regelverket. I Norge er det ett anlegg som produserer stål som sorterer innenfor BAT konklusjonene for jern og stål. Det er kun den generelle delen, kapittel 1.1, og den prosess-spesifikke delen for elektriske lysbueovner, kapittel 1.7, som er relevant for denne virksomheten. Kapitlene 1.2 – 1.6 er ikke relevante for Norge per i dag.

Etter forurensningsloven § 18 kan tillatelse til forurensing endres eller trekkes tilbake. Ved den nasjonale gjennomføringen må det vurderes hvordan kravet om å oppdatere tillatelsene i henhold til nye og oppdaterte BAT-konklusjoner forholder seg til denne bestemmelsen.

Det antas at gjennomføringen av industriutslippsdirektivet, herunder beslutning 2012/135/EU, ikke vil medføre vesentlig økte administrative byrder, men det vil påløpe kostnader ved revidering av utslippstillatelsen til virksomheten som omfattes av BAT-konklusjonene for jern og stål. Størrelsen på disse kostnadene er ikke kjent.

Det vil også påløpe kostnader for virksomheten som omfattes av BAT-konklusjonene for jern og stål for å nå samtlige utslippskrav. Omfanget av kostnadene er ikke kjent. 

Rettsakta skal grupperast i gruppe 3. Ved gjennomføringa av industriutsleppsdirektivet vil forureiningsforskrifta endrast slik at BAT-konklusjonar som er tekne inn i EØS-avtalen skal leggjast til grunn ved fastsetjing av vilkår i utsleppsløyve. BAT-konklusjonane vil også verte publisert på heimesidene til Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader

Juni 2012 er rettsakten behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 28. februar 2012. Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/135/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32012D0135

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2012
Frist returnering standardskjema: 19.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.09.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker