Miljømerkekriterier smøremidler

Kommisjonens vedtak av 24. juni 2011 om fastsettelse av reviderte kriterier for tildeling av fellsskapsmiljømerket til smøremidler...

Commission Decision of 24 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the Ecolabel to lubricants...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Beslutningen er vedtatt i EU 24. juni 2011 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union"  29. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012. 

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet, som ble vedtatt 24. juni 2011, er en revisjon av tidligere Kommisjonsvedtak 2005/360/EF, som fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten, til smøremidler. Produktgruppen omfatter hydraulikkoljer, traktortransmisjonsoljer, smørefett, kjedesagsoljer, totaktsoljer, industrielle giroljer og andre smøremidler. Kriteriene setter strenge krav til miljø og helse. Dette omfatter blant annet krav til toksisitet for vannmiljøet, nedbrytbarhet og potensiell bioakkumulering for alle ingredienser. Ingrediensene skal ikke være klassifisert som skadelige for miljøet eller som helsefarlig, og produktet skal ikke kunne klassifiseres i henhold til EUs preparatdirektiv 199/45/EC.Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/381/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0381

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 01.07.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen