REACH/XIV

Kommisjonsforordning (EU) nr. 125/2012 av 14. februar 2012 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...

Commission Regulation (EU) No 125/2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 REACH...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.05.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 125/2012 ble fastsatt 14. februar 2012.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, inkludert komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 163/2012 av 28.september 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 125/2012 endrer vedlegg XIV (om autorisasjon/krav om godkjenning) i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Krav om godkjenning ("authorisation") i REACH-regelverket skal sørge for at risiko knyttet til svært helse- og miljøfarlige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Ordningen skal bidra til at slike stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig. Krav om godkjenning gjelder for stoffer alene eller i blandinger, eller stoff iblandet i produkter, og den gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene skal omsettes eller brukes, det vil også si for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn pr. år.
I artikkel 57 i REACH fremkommer kriteriene for stoffer som kan omfattes av krav om godkjenning:
• stoffer som tilfredsstiller klassifiseringkriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige (CMR-stoffer) i kategori 1 og 2.
• stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT-stoffer) og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB-stoffer) og som oppfyller kriteriene gitt i vedlegg XIII i REACH.
• andre stoffer som har tilsvarende egenskaper, som eksempel hormonforstyrrende stoffer.

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 125/2012 føres følgende nye stoffer opp på listen over stoffer som nå omfattes av krav om godkjenning (vedlegg XIV) i REACH:

 • Diisobutylftalat (DIBP); reproduksjonsskadelige egenskaper
 • Diarsentrioxid; kreftfremkallende egenskaper
 • Diarsenpentaoxid; krreftfremkallende egenskaper
 • Blykromat; kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige egenskaper
 • Blysulfokromatgul (C.I. Pigement Yellow 34); kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige egenskaper
 • Blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104); kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige egenskaper
 • Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP); reproduksjonsskadelige egenskaper
 • 2,4-Dinitrotoulen (2,4 DNT); kreftfremkallende egenskaper

Når stoffer står på listen over stoffer som krever godkjenning før bruk, innebærer det at fremstillere, importører og etterfølgende brukere må søke om godkjenning for hvert bruksområde innen bestemte tidsfrister for fortsatt å kunne omsette og bruke stoffene. Søknader om godkjenning sendes til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og gebyrer må betales når søknadene leveres. Søkerne må i søknaden påvise at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass, eller påvise at den sosioøkonomiske gevinsten er større enn risikoen. Komiteen for risikovurdering og den sosioøkonomiske komiteen i ECHA vurderer søknadene, og ECHA oversender deretter anbefaling til Kommisjonen. Kommisjonen fatter endelig vedtak mht til godkjenning. Forbudet vil gjelde hvis ikke godkjenning til hvert bruksområde er innvilget av Kommisjonen.
Stoffer som kommer inn på vedlegg XIV kommer fra den såkalte kandidatlisten. ECHA og/eller nasjonale REACH-myndigheter kan utarbeide forslag til stoffer som bør inkluderes på kandidatlisten. Forslagene til stoffer både for kandidatlisten og listen over stoffer som krever godkjenning før bruk (vedlegg XIV) legges ut på hjemmesidene til ECHA for offentlig høring med en gitt høringsfrist. Medlemsstatskomiteen i ECHA vurderer kommentarene, og om de forslåtte stoffene oppfyller kriteriene for kandidatlisten og listen over stoffer som krever godkjenning før bruk. Er kriteriene tilfredsstilt, vedtar ECHA at stoffene inkluderes på kandidatlisten og deretter foreslår at stoffer skal prioriteres for listen over stoffer som krever godkjenning før bruk. 

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedforordningen - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. Norsk gjennomføringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 125/2012 vil skje ved endring i REACH-forskiften. Når Kommisjonen treffer beslutningen om godkjenning, skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf artikkel 64, nr. 8 og EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift. For industrien er det knyttet gebyrer til søknader om godkjenning av bruk av de aktuelle stoffene.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av utkast til gjennomføringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er svært postivt at flere stoffer omfattes av krav om godkjenning i REACH. Det er også for viktig Norge å gjennomføre denne rettsakten slik at vi har tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk som resten av EU/EØS-området, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø og slik at norsk industri gis samme rammevilkår som resten av den europeiske industrien.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0125/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32012R0125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2012
Frist returnering standardskjema: 28.03.2012
Dato returnert standardskjema: 04.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 163/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2012
Høringsfrist: 10.09.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker