Vet-beskyttelsestiltak svinepest Sardinia

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/852/EU av 15. desember 2011 om endring av vedtak 2005/363/EF om beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i den italienske region Sardinia...

Commission Implementing Decision 2011/852/EU of 15 December 2011 amending Decision 2005/363/EC concerning animal health protection measures against African swine fever in Sardinia, Italy...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten medfører ingen endringer i norsk regelverk.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2005/363/EF som gjelder beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest på Sardinia i Italia fastsetter at det er forbudt å utføre levende svin, sæd, egg og embryo av svin samt kjøtt og kjøttprodukter av svin fra Sardinia. Det følger visse unntak fra dette forbudet ut fra hvilke områder på Sardinia produktene knyttes til. Områdene er fastsatt i vedlegg I i vedtaket.  Italia har informert EU-kommisjonen om at det har skjedd en kraftig økning i omfang og utbredelse av afrikansk svinepest på Sardinia, og på denne bakgrunn er hele Sardinia tatt inn i vedlegg I. Dette innebærer at det ikke lenger kan gjøres unntak fra forbudet mot utførsel av disse produktene fra Sardinia.  Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2011/852/EU.

Merknader

Endringene medfører ingen endringer i norsk regelverk. Innskrenkninger i importadgangen fra de berørte områdene i Italia til EØS-området er tatt høyde for i norsk rett i forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin i paragraf 4. Bestemmelsen setter som vilkår for innførsel at dyr ikke skal komme fra driftsenhet eller område som er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som angår svin. Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.    Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/852/EU
Celexnr.: 32011D0852

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen