Endring forurensende stoffer i mat

Kommisjonsforordning (EU) nr. 594/2012 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kontaminantene okratoksin A, ikke-dioksinliknende PCB og melamin i næringsmidler...

Commission Regulation (EU) No 594/2012 of 5 July 2012 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum levels of the contaminants ochratoxin A, non dioxin-like PCBs and melamine in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 som inneholder grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat. Forordning (EU) nr. 594/2012 omhandler bestemmelser for kontaminantene ikke-dioksinliknende PCB, okratoksin A (OTA) og melamin. Forordningen presiserer at de nye grenseverdiene for ikke-dioksinliknende PCB gitt i forordning (EU) nr. 1259/2011 ikke gjelder for produkter som var i markedet før 1. januar 2012.Gjennom forordning (EU) nr. 105/2010 ble det i 2010 i Norge innført grenseverdier for okratoksin A i en rekke krydder og lakris. Krydderne var chilipepper, chilipulver, cayennepulver, paprikapulver, pepper, muskat, ingefær og gurkemeie. Grenseverdien for disse ble i første omgang satt til 30 mikrogram/kg. Grenseverdiene skulle strammes inn 1. juli 2012 til 15 mikrogram/kg. Denne trinnvise innføringen ble gjort for å gi de ulike markedsaktørene mulighet til å tilpasse seg det nye regelverket. Tørket paprika har vist seg å være en utfordring i følge krydderorganisasjonen i Europa (ESA - European Spice Association). Dette krydderet importeres hovedsakelig fra Peru og Kina. I disse områdene kan de klimatiske forholdene gi ekstra utfordringer for produsentene. Samtidig har inspeksjoner fra EU-organet Food and Veterinary Office (FVO) vist at det fortsatt er en del å tjene på å følge god dyrknings- og produksjonspraksis. Capsicum spp. (f.eks. chili, cayenne, paprika) får derfor en utsettelse til 1. januar 2015, mens alle andre krydder får en halvering av grenseverdien som planlagt. Chili og cayenne har lave verdier av okratoksin A, men er ikke mulig å skille fra paprika ved importkontroll, fordi de har samme tollkoder. De får derfor utsettelse sammen med paprika.Gluten er et biprodukt fra stivelsesproduksjon, og OTA oppkonsentreres i gluten med en faktor på opptil 5. Grenseverdien for alle cerealprodukter til konsum har vært 3 mikrogram/kg. Selv om det har vært benyttet en råvare (hvete) som er i henhold til regelverket, har sluttproduktet (gluten) likevel kunnet være ulovlig å omsette. Det har særlig vært problemer med overskridelser for OTA i gluten mot slutten av lagringssesongene, selv ved god produksjons- og lagringspraksis. Grenseverdien for gluten som ikke selges direkte til forbruker, blir nå satt til 9 mikrogram/kg. Gluten tilsettes andre produkter (f.eks. brød) i lave konsentrasjoner, og grenseverdiene for disse endres ikke.Forordningen fastsetter videre grenseverdier for melamin i mat, en for mat generelt og en lavere for barnemat. Bestemmelsene er i henhold til nylig etablerte standarder i Codex Alimentarius. De harmonerer også med migrasjonsgrensen for melamin i EUs regelverk for matkontaktmaterialer. Melamin kan finnes i mat som en uunngåelig bakgrunnsforurensning, og kan utgjøre en helsefare for mennesker. Det nye regelverket vil først og fremst være et redskap for å hindre svindel, dvs. tilsetting av melamin for å gi et inntrykk av en høyere proteinandel i ulike produkter.

Merknader

Rettslige konsekvenser:  Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.  Administrative og økonomiske konsekvenser:Okratoksin A (OTA) i krydder: Det er ingen kommersiell produksjon av tørket paprika/chili/cayenne i Norge som Mattilsynet kjenner til. Utsettelsen på halvering av grenseverdien fra 30 mikrogram/kg til 15 mikrogram/kg vil si at det fortsatt kommer til å være kommersielt tilgjengelig krydder i samsvar med regelverket i Norge og Europa. Det forventes ingen større administrative eller økonomiske konsekvenser som følge av det nye regelverket.OTA i gluten: Det forventes ingen større administrative eller økonomiske konsekvenser som følge av det nye regelverket.Ikke-dioksinliknende PCB: Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser med hensyn til ikke-dioksinliknende PCB. Varer plassert på markedet før nye grenseverdier trådte i kraft, vil fortsatt være lovlige å omsette. Melamin: Et harmonisert regelverk letter håndteringen for næringer og myndigheter. Det forventes ingen større administrative eller økonomiske konsekvenser som følge av det nye regelverket, med unntak av mulige analyser der dette er aktuelt. Sakkyndige instansers merknaderRettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten endrer bestemmelser som i utgangspunktet har liten betydning for Norge. Mattilsynet mener endringsforordningen er fornuftig. Okratoksin A (OTA) i krydder: Det er ingen kommersiell produksjon av tørket paprika/chili/cayenne i Norge som Mattilsynet kjenner til. Utsettelsen på halvering av grenseverdien fra 30 mikrogram/kg til 15 mikrogram/kg vil si at det fortsatt kommer til å være kommersielt tilgjengelig krydder i samsvar med regelverket i Norge og Europa. Det har blitt vist til at tilgjengeligheten av tørket paprika ikke kan dekke etterspørselen i Europa. Samtidig signaliserer en framtidig senkning at det fortsatt må jobbes med god praksis i de landene som produserer slikt krydder. Tørket paprika med den eksisterende grenseverdien er fortsatt trygt å bruke.

OTA i gluten: Med det nye regelverket blir det lettere å produsere gluten i samsvar med regelverket. Det ser ikke ut til å være mulig å produsere gluten med de gamle grenseverdiene. Det er spesielt problematisk på slutten av sesongen (like før ny innhøsting). Den nye grenseverdien tar hensyn til hva som er mulig med god produksjonspraksis og opprettholder mattryggheten. Gluten brukes i svært liten grad som sådan, men tilsettes andre varer i små mengder. Grenseverdiene for sluttprodukter, slik som brød, forandres ikke. Gluten solgt direkte til forbruker omfattes ikke av den nye verdien.

Melamin: Forslaget er i henhold til nylig etablerte standarder i Codex Alimentarius og innebærer således en harmonisering av grenseverdiene på verdensbasis. Grenseverdiene settes for å forhindre nye forsøk på å tilsette melamin i matvarer. Et harmonisert regelverk letter håndteringen for næring og myndigheter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 594/2012
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32012R0594

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.08.2012
Høringsfrist: 30.09.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen